Kalite Yönetim Sistemi

İKÜ Kalite Güvence Sistemi, 12 Mayıs 2018 tarihli 2017-18/20 sayılı Senato toplantısındaki maddeler bağlamında güncellenen T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi’ne göre kurulmuş ve yönetilmektedir. 

Üniversite, kalite güvence kapsamındaki faaliyetlerini;

 1.   Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi,
 2.   Kalite yönetimi uygulamalarında stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 3.   Çalışanların performans değerlendirmesinin kalite stratejileriyle desteklenmesi,
 4.   Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında, katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan bir kurum kültürünün oluşturulması,
 5.  Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinde performans standartlarının tespit edilmesiyle ölçümlerin yapılması, iyileştirme çabalarının kurumsallaştırılması ve ilgililerin bu süreçlerde sorumluluk alması,
 6.  Üniversitenin tüm birimlerindeki çalışanlara, kurum aidiyeti ve iş tatmini kazandırabilecek koşulların oluşturulması, temel ilkelerine göre yürütmektedir.

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları kademeli olarak tamamlanarak sürdürülmektedir. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesi özendirilmekte ve bu çalışmalara destek olunmaktadır. 
 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, bilgi ve teknoloji üretimi, yönetimde kalite güvence sisteminin oluşumunu tamamlama, ulusal ve uluslararası girişimci yenilikçi üniversite sıralamalarında yükselme, iş yaşamıyla ilişkilerin geliştirilmesi, topluma hizmet ve sürdürülebilirlik olarak belirlediği öncelikler ve gereklilikler dikkate alınarak, Üniversitenin Stratejik Planlama Kurulu (https://www.iku.edu.tr/tr/iku-kalite/stratejik-planlama-kurulu)  tarafından 2018-2022 Stratejik Planı (SP) (1), YÖKAK’ın belirlemiş olduğu performans göstergeleri (2) ile Üniversite’nin Kalite Göstergeleri (3) karşılaştırılarak güncellenmiştir. 10 Ocak 2019 tarih, 2018-2019/11 sayılı Senato Toplantısı’nda 4 nolu karar bağlamında güncellenerek oybirliği ile kabul edilmiş, Üniversitenin web sayfalarında yayınlanmıştır. Bu bağlamda, Üniversitenin Stratejik Planı (1) ile Üniversitenin Kalite Göstergeleri (3) ve YÖKAK Kalite Göstergeleri (2) uyumlu hale getirilmiştir. 
Strateji Planda Üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde 4 amaç, 19 hedef belirlenmiştir.  Bu hedeflere ulaşmak için  118 strateji ve bu stratejilerin sonuçlarını ölçmeye yardımcı olması amacıyla da 107 performans göstergesi tanımlanmıştır.2018-2022 Stratejik Planı 10 Ocak 2019 tarih ve 2018-19/11 numaralı Senato Toplantısında oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Stratejik Planda yapılan güncellemenin kapsamı:  

 • Mevcut misyon ve vizyon ifadelerinin güncellenmesi,
 • Amaçların gözden geçirilerek güncellenmesi,
 • Mevcut hedef ifadelerinin güncellenmesi ve  yeni hedefler eklenmesi, 
 • Mevcut performans göstergelerinin değerlerinin değiştirilerek, gösterge ifadelerinin güncellenmesi ve yeni performans göstergeleri eklenmesi,
 • Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine göre sorumlu ve işbirliği yapılacak birimlerin güncellenmesi,
 • Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine göre mevcut risklerin gözden geçirilerek güncellenmesi, 
 • Mevcut stratejilerin değiştirilmesi, çıkarılması ya da yeni bir strateji eklenmesi, 
 • Hedefe ilişkin toplam maliyet tahmininin değiştirilmesi, 
 • Hedefe ilişkin tespitler ve ihtiyaçların değiştirilmesi, çıkarılması ve yeni bir tespit ve ihtiyaç eklenmesi şeklindedir. 

 


Üniversite, Kalite Güvence Sistemindeki süreçler ile Stratejik Plan’da yer alan performans göstergeleri ile arasında ilişki kurulmuş, kalite çalışmalarını Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. 
 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Plan (2018-2022) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2021) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 2020 Uzaktan Eğitim Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kalite Güvence Raporu e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2020)  e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2019)  e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2018)  e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme (KİD) Raporu (2017)  e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi İş Sürekliliği Sistemi Özeti e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Süreç Haritası e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (Surum 2.0) e
Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020 e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Ekleri (2016) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Ekleri (2016) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yükseköğretim Programlarının Hazırlanmasında Kalite Yaklaşımları e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Göstergeleri e
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik e
T.C.Kalkınma Bakanlığı Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi 2018 e