İKÜ Kalite Koordinatörlüğü

Rektör bir Rektör Yardımcısını Kalite Koordinatörü olarak görevlendirir.  Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatör Yardımcıları, Genel Sekreter ve diğer idari personelden oluşur. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü (04/04/2019 tarihli Senato’da kabul edilen)
 

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
Kalite Koordinatör Yrd. Prof. Dr. Fadime ÜNEY YÜKSEKTEPE
Kalite Koordinatör Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU Cuylan (Rektör
Danışmanı)

Kalite Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGIN (Mühendislik Fakültesi)
Kalite Koordinatör Yrd. Dr. İbrahim Ethem TARHAN (Genel Sekreter)
Kalite Koordinatör Yrd. Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Mimarlık Fakültesi)
Kalite Koordinatör Yrd. Prof. Dr. Burcu Semin AKEL (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Kalite Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Neslihan  Fatma ER (Kültür Noktası)
Kalite Koordinatör Yrd. Ece ÇAYGÖZ (TPDB Uzman)
Kalite Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Erdem YÜCESAN (MYO)
Kalite Koordinatör Yrd. Serkan YILDIRIM (KİDB)
 • Kalite Komisyonu tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanan Kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kuruluşunu koordine eder.
 • Üniversitenin akademik ve idari birimleri tarafından birlikte hazırlanan ya da yenilenen “Stratejik Plan” için öngörülen hedeflerin ve performans göstergelerinin belirlenmesi ve tamamlanması süreçlerinin bir takvim dâhilinde yürütülmesini sağlar.
 • Üniversitenin ve akademik birimlerin “Stratejik Plan” da yer alan ölçülebilir nitelikteki hedeflerini ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerine göre yaptıkları çalışmaları izleyerek raporlanmasını sağlar. raporları Senato onayına sunulmak üzere Kalite Komisyonuna arz eder.
 • YÖK tarafından ilan edilen kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlar.
 • Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları Rektörlüğe raporlar. 
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda YÖKAK ve diğer dış kuruluşlarla ilişkileri yürütür. 
 • Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin akademik birimleri ve idari birimleri ile koordinasyonu sağlar. 
 • Akademik/idari birimlerin kalite temsilcileri ile bir takvim çerçevesinde toplantı düzenlenmesini koordine eder.
 • YÖKAK Kurumsal iç değerlendirme (KİD) çalışmalarını koordine eder., raporlarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasını sağlar. KİDR’nu Senato onayına sunulmak üzere Kalite Komisyonuna arz eder. 
 • Senato tarafından onaylanan yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu YÖKAK sistemine girilmesini sağlar.  Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlayarak kamuoyu ile paylaşmak,
 • YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme (KDD) hazırlıklarını birim kalite komisyonları vasıtası ile koordine eder., KDD sürecinin başarı ile yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
 • Dış değerlendiriciler tarafından yerinde ziyaretler sonucu hazırlanan ve YÖKAK tarafından kabul edilen Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunun (KDDR) Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlanmasını sağlar.