İKÜ Kalite Koordinatörlüğü

Rektör bir Rektör Yardımcısını Kalite Koordinatörü olarak görevlendirir.  Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatör Yardımcıları, Genel Sekreter ve diğer idari personelden oluşur. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü (04/04/2019 tarihli Senato’da kabul edilen)
 

Kalite Koordinatörü ***
Kalite Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem TARHAN (Genel Sekreter)
Kalite Koordinatör Yrd.

İsmail KOÇ (Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanı)

Kalite Koordinatör Yrd. Prof.Dr. Fadime Üney YÜKSEKTEPE (Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Bölüm Bşk.)
Kalite Koordinatör Yrd. Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Mimarlık Fakültesi Dekan Yrd.)
Kalite Koordinatör Yrd. Prof.Dr. Burcu Semin AKEL (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Bşk)
Kalite Koordinatör Yrd. Dr. Neslihan Fatma ER (ÖYKMDB Birim Başkanı, İKÜ Uzaktan Öğretim Uygulama Sorumlusu)
Kalite Koordinatör Yrd. Ece ÇAYGÖZ (TPDB ve İKÜ TTO Uzman)
Kalite Koordinatör Yrd. Erdem YÜCESAN (Genel Sekreterlik Kalite Yönetim Temsilcisi/ İKÜ TTO Uzman)
Kalite Koordinatör Yrd. Füsun GEDİK (ÖYKMDB)
 • Kalite Komisyonu tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanan Kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kuruluşunu koordine eder.
 • Üniversitenin akademik ve idari birimleri tarafından birlikte hazırlanan ya da yenilenen “Stratejik Plan” için öngörülen hedeflerin ve performans göstergelerinin belirlenmesi ve tamamlanması süreçlerinin bir takvim dâhilinde yürütülmesini sağlar.
 • Üniversitenin ve akademik birimlerin “Stratejik Plan” da yer alan ölçülebilir nitelikteki hedeflerini ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerine göre yaptıkları çalışmaları izleyerek raporlanmasını sağlar. raporları Senato onayına sunulmak üzere Kalite Komisyonuna arz eder.
 • YÖK tarafından ilan edilen kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlar.
 • Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları Rektörlüğe raporlar. 
 • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda YÖKAK ve diğer dış kuruluşlarla ilişkileri yürütür. 
 • Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin akademik birimleri ve idari birimleri ile koordinasyonu sağlar. 
 • Akademik/idari birimlerin kalite temsilcileri ile bir takvim çerçevesinde toplantı düzenlenmesini koordine eder.
 • YÖKAK Kurumsal iç değerlendirme (KİD) çalışmalarını koordine eder., raporlarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasını sağlar. KİDR’nu Senato onayına sunulmak üzere Kalite Komisyonuna arz eder. 
 • Senato tarafından onaylanan yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporunu YÖKAK sistemine girilmesini sağlar.  Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlayarak kamuoyu ile paylaşmak,
 • YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme (KDD) hazırlıklarını birim kalite komisyonları vasıtası ile koordine eder., KDD sürecinin başarı ile yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
 • Dış değerlendiriciler tarafından yerinde ziyaretler sonucu hazırlanan ve YÖKAK tarafından kabul edilen Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunun (KDDR) Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlanmasını sağlar.