Stratejik Plan

Toplumun üniversitelerden beklentisinin güçlü bir karşılığı olmalıdır. Beklentileri güçlü düzeyde karşılayan bir üniversite olmak için İstanbul Kültür Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı tüm ilgililere sunulmaktadır. Bu Stratejik Plan, İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, başta kurumsallaşma, kalite güvencesi ve tanınırlık olmak üzere temel kurumsal hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki yıllar içinde atacağımız adımları, hayata geçireceğimiz eylem planlarımızı içeriyor.

Odaklı, fonksiyonel, güncel gelişmeleri hassasiyetle dikkate alan bir stratejik planı tüm ilgililere sunuyoruz. Bireysel gelişimleri önemseyen, toplumun ve dünyamızın ilgili kesimleri ile bütünleşen, sosyal başarıya ve iş başarısına odaklanmış bir yapı hazırladık. Bir yandan güncel öğrenme güdülerini geliştirme, diğer yandan çok dallanmış olan bilim yapısında ülkemizin yer almasını sağlayacak bilgi üretimi ve bilginin faydaya dönüşümü önemsenerek hazırlanan bu stratejik planın, tüm çalışanlarımıza rehber ve topluma referans olarak iş görmesi hedeflemektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, bilgi ve teknoloji üretimi, yönetimde kalite güvence sisteminin oluşumunu tamamlama, ulusal ve uluslararası girişimci yenilikçi üniversite sıralamalarında yükselme, iş yaşamıyla ilişkilerin geliştirilmesi, topluma hizmet ve sürdürülebilirlik olarak belirlediği öncelikler ve gereklilikler dikkate alınarak, Üniversitenin Stratejik Planlama Kurulu (https://www.iku.edu.tr/tr/iku-kalite/stratejik-planlama-kurulu)  tarafından 2018-2022 Stratejik Planı (SP) (1), YÖKAK’ın belirlemiş olduğu performans göstergeleri (2) ile Üniversite’nin Kalite Göstergeleri (3) karşılaştırılarak güncellenmiştir. 10 Ocak 2019 tarih, 2018-2019/11 sayılı Senato Toplantısı’nda 4 nolu karar bağlamında güncellenerek oybirliği ile kabul edilmiş, Üniversitenin web sayfalarında yayınlanmıştır. Bu bağlamda, Üniversitenin Stratejik Planı (1) ile Üniversitenin Kalite Göstergeleri (3) ve YÖKAK Kalite Göstergeleri (2) uyumlu hale getirilmiştir. 
Strateji Planda Üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde 4 amaç, 19 hedef belirlenmiştir.  Bu hedeflere ulaşmak için  118 strateji ve bu stratejilerin sonuçlarını ölçmeye yardımcı olması amacıyla da 107 performans göstergesi tanımlanmıştır.2018-2022 Stratejik Planı 10 Ocak 2019 tarih ve 2018-19/11 numaralı Senato Toplantısında oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Stratejik Planda yapılan güncellemenin kapsamı:  

  • Mevcut misyon ve vizyon ifadelerinin güncellenmesi,
  • Amaçların gözden geçirilerek güncellenmesi,
  • Mevcut hedef ifadelerinin güncellenmesi ve  yeni hedefler eklenmesi, 
  • Mevcut performans göstergelerinin değerlerinin değiştirilerek, gösterge ifadelerinin güncellenmesi ve yeni performans göstergeleri eklenmesi,
  • Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine göre sorumlu ve işbirliği yapılacak birimlerin güncellenmesi,
  • Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine göre mevcut risklerin gözden geçirilerek güncellenmesi, 
  • Mevcut stratejilerin değiştirilmesi, çıkarılması ya da yeni bir strateji eklenmesi, 
  • Hedefe ilişkin toplam maliyet tahmininin değiştirilmesi, 
  • Hedefe ilişkin tespitler ve ihtiyaçların değiştirilmesi, çıkarılması ve yeni bir tespit ve ihtiyaç eklenmesi şeklindedir. 


 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Plan (2018-2022)  
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 2020 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu  

Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal 
Rektör