Stratejik Plan

Toplumun üniversitelerden beklentisinin güçlü bir karşılığı olmalıdır. Beklentileri güçlü düzeyde karşılayan bir üniversite olmak için İstanbul Kültür Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı tüm ilgililere sunulmaktadır. Bu Stratejik Plan, İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, başta kurumsallaşma, kalite güvencesi ve tanınırlık olmak üzere temel kurumsal hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki yıllar içinde atacağımız adımları, hayata geçireceğimiz eylem planlarımızı içeriyor.

Odaklı, fonksiyonel, güncel gelişmeleri hassasiyetle dikkate alan bir stratejik planı tüm ilgililere sunuyoruz. Bireysel gelişimleri önemseyen, toplumun ve dünyamızın ilgili kesimleri ile bütünleşen, sosyal başarıya ve iş başarısına odaklanmış bir yapı hazırladık. Bir yandan güncel öğrenme güdülerini geliştirme, diğer yandan çok dallanmış olan bilim yapısında ülkemizin yer almasını sağlayacak bilgi üretimi ve bilginin faydaya dönüşümü önemsenerek hazırlanan bu stratejik planın, tüm çalışanlarımıza rehber ve topluma referans olarak iş görmesi hedeflemektedir.

Üniversitenin  20 Nisan 2017 tarih ve 2016-2017/18 numaralı Senato Toplantısında kabul edilen “İstanbul Kültür Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı”nın bir yıllık uygulaması ertesinde, birimlerden gelen çalışma raporlarını değerlendiren İKÜ Rektörlüğü  Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) (YÖK-TÜBİTAK) ölçütleri bağlamında  ve YÖKAK Kalite Güvence Sistemi (KGS) ölçütleri bağlamında stratejik planda güncelleme yapılması için Stratejik Plan Kurulunu ve tüm akademik birimleri çalışmaya davet etmiştir.     Rektörlüğün eğitim- öğretim-araştırma ve yönetimde kalite güvence sisteminin oluşumunu tamamlama, ulusal ve uluslararası girişimci yenilikçi üniversite sıralamalarında yükselme, iş yaşamıyla ilişkilerin geliştirilmesi, topluma hizmet ve sürdürülebilirlik olarak belirlediği öncelikler ve gereklilikler dikkate alınarak, Stratejik Planlama Kurulu tarafından 2017-2021 Stratejik Planı tüm unsurları ile yenilenerek [ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; RG tarih: 26.02.2018; sayı: 30344, Madde 4(ö)], “2018-2022 Stratejik Planı” hazırlanmıştır.  Yenileme çalışmalarında Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi(2018)”inden yararlanılmıştır. Yenileme çalışmaları esnasında akademik ve idari birimlerden gelen raporlar, akademik kurullardan gelen değerlendirme ve öneriler, GYÜE ölçütleri ve KGS ölçütleri  doğrultusunda Üniversitenin misyon ve vizyon ifadeleri gözden geçirilmiş, yeniden düzenlenmiş, revize edilen misyon ve vizyon ifadeleri Rektörlüğün onayına sunularak son halini almıştır. Strateji Planlama Kurulu tarafından misyon ve vizyona göre 4 amaç, 19 hedef belirlenmiştir.  Bu hedeflere ulaşmak için  118 strateji ve bu stratejilerin sonuçlarını ölçmeye yardımcı olması amacıyla da 90 performans göstergesi tanımlanmıştır.2018-2022 Stratejik Planı 10 Ocak 2019 tarih ve 2018-19/11 numaralı Senato Toplantısında oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Stratejik Planda yapılan güncellemenin kapsamı:  

 • Mevcut misyon ve vizyon ifadelerinin güncellenmesi,
 • Amaçların gözden geçirilerek güncellenmesi,
 • Mevcut hedef ifadelerinin güncellenmesi ve  yeni hedefler eklenmesi, 
 • Mevcut performans göstergelerinin değerlerinin değiştirilerek, gösterge ifadelerinin güncellenmesi ve yeni performans göstergeleri eklenmesi,
 • Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine göre sorumlu ve işbirliği yapılacak birimlerin güncellenmesi,
 • Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine göre mevcut risklerin gözden geçirilerek güncellenmesi, 
 • Mevcut stratejilerin değiştirilmesi, çıkarılması ya da yeni bir strateji eklenmesi, 
 • Hedefe ilişkin toplam maliyet tahmininin değiştirilmesi, 
 • Hedefe ilişkin tespitler ve ihtiyaçların değiştirilmesi, çıkarılması ve yeni bir tespit ve ihtiyaç eklenmesi şeklindedir. 
   
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Plan (2018-2022)  

Prof. Dr. Erhan Güzel 
Rektör