İKÜ Birim Kalite Komisyonları

 • İstanbul Kültür Üniversitesi'nin (İKÜ) tüm akademik ve idari birimlerinde Birim Kalite Komisyonları kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 • Birim Kalite Komisyonu, akademik birimlerde tercihen kalite konusunda tecrübeli öğretim üyeleri arasından atanan, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşur. 
 • Öğrencisi olan birimlerde birimin öğrenci temsilcisi de komisyonda yer alır. 
 • Birim Kalite Komisyonunun yazışma/evrak işleri Birim Başkanının denetiminde ilgili birimin sekreteri tarafından yürütülür.
 • İdari birimlerdeki komisyon, Daire Başkanı/Birim Başkanı ile birim başkanının atayacağı en az iki idari personelden oluşur. İlgili idari birimin personel sayısının yeterli olmaması halinde Rektör kararıyla diğer idari birimlerdeki personel arasından görevlendirme yapılabilir. 

Birim Kalite Komisyonları toplantı tutanaklarına birim web siteleri "Genel Bilgiler" sekmesi altından erişilebilir...

Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

 • Üniversite Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
 • Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program ve alt birimlerine duyurmak, uygulanmasına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
 • Üniversitenin “Stratejik Planı”na katkıda bulunmak,
 • Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın ilgili birimde yürütülmesini sağlamak,
 • Birim Kalite Komisyonu faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu ilgili yılın Şubat ayı sonuna kadar Üniversitenin Kalite Komisyonuna sunmak,
 • Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak, ilgili yılın Şubat ayı sonuna kadar Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,
 • Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak, bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,
 • Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen takvim dâhilinde, YÖKAK tarafından ilan edilen kurumsal kalite göstergeleri çerçevesinde birime ait veri ve kanıtları hazırlayarak Kalite Koordinatörlüğüne göndermek.

Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

 • Birim Kalite Komisyonu her akademik yılda en az üç (3) kez başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.
 • Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
 • Birim Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın oyunun bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 14/11/2022 - 12:45