Eğiticinin Eğitimi Komisyonu

Eğiticinin Eğitimi Komisyonu Üyeleri
Başkan  Doç. Dr. Gülten Feryal GÜNDÜZ (UZEMER Müdürü)
Üye Dr. Öğr.Üyesi Fidan Güneş GÜRGÖR KILIÇ (UZEMER Md.Yrd.)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma ER (İKÜ CATs İçerik Sorumlusu, Kalite Koordinatör Yardımcısı)
Üye Birsen CANIVAR (İnsan Kaynakları Daire Başkanı)
Üye Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ (İKÜSEM Müdürü)
Üye Öğr. Gör. Ahmet Gökhan ULUÇAY (İKÜ CATs Uygulama Sorumlusu)
Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Çalışma Planı  
Eğiticilerin Eğitimi Programı İş Akış Şeması  

Eğiticilerin Eğitimi Programı, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “TC İstanbul Kültür Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi” hükümlerine göre İKUSEM ve UZEMER iş birliği ile yürütülmekte olan bir hizmet içi eğitim etkinliğidir. “Geleceğe yön verecek yetenekleri besleyen nitelikli bir öğretim vermek” misyonundan hareketle gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Programı, katılımcıların alan uzmanlıklarının bilincinde olarak, eğitsel etkinliklerinde de öğrenme öğretme kuramları ve insan psikolojisinden yararlanarak mükemmele yakın öğrenme yaşantıları oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.  Eğitimler, eğitimin temel kavramları, öğretimin ilkeleri, grup ve bireysel öğretim yöntemleri, program tasarlama, öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı, etkili iletişim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle, yetişkin eğitiminin temel ilkeleri çerçevesinde eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik olarak, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bununla birlikte öğretim elamanı olarak görev alacak ve hali hazırda öğretim elamanı olarak çalışan akademisyenlere, eğitim-öğretim sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Bilimin ışığında, ilham veren öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunması dileğiyle…

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Feryal Gündüz
Eğiticinin Eğitimi Kalite Alt Komisyonu Başkanı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERİTESİ 
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI


Programın Amacı

Eğiticilerin Eğitimi Programı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi” hükümlerine göre İKÜSEM ve UZEMER işbirliği ile yürütülür.

Eğiticilerin Eğitimi Programı; katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bireysel öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra öğretim elemanı/eğitmen olarak görev alacak bireylere, eğitim/öğretim sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması amaçlanır.Programın Süresi
Eğiticilerin Eğitimi Programının süresi toplam 25 saattir.

Eğiticilerin Eğitimi Programı Modül Başlıkları

 • Modül 1. Yetişkin Eğitimi (3/0/0)
 • Modül 2. Öğrenme Psikolojisi (3/0/0)
 • Modül 3. İletişim Tasarımı ve İnsan İlişkileri (2/0/0) 
 • Modül 4. Öğretim Tasarımı ve Teknoloji Kullanımı (3/0/0) 
 • Modül 5. Ölçme ve Değerlendirme (3/0/0)
 • Modül 6. Öğretim Programı Tasarlama (3/0/0) 
 • Modül 7. Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (3/0/0) 
 • Modül 8. İKÜ Bilgi Sistemleri Kullanımı (2/0/0)
 • Modül 9. Eğitimde Dijitalleşme (3/0/0)

Eğiticilerin Eğitimi Programı Modül İçeriği
Modül 1. Yetişkin Eğitimi (3/0/0)


Bu modülün amacı, yetişkinlerde öğrenmeye ilişkin temel kavramlar, yetişkinlerin özellikleri, yetişkin öğrenme teorileri/andragojik yaklaşım ve yetişkin eğitimi politikaları hakkında temel bilgi kazanımı sağlamaktır. Bu kapsamda yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi, yetişkin eğitiminin temel ilkeleri, bir öğrenen olarak yetişkinlerin özellikleri, yetişkin eğitiminde öğretmenin rolü, yaşam boyu öğrenme ve küresel yetişkin eğitimi politikaları, Dünyada ve Türkiye’deki yetişkin eğitimi uygulama örnekleri ve Türkiye’de yetişkin eğitiminde karşılaşılan güncel sorunlar ele alınmaktadır.


Modül 2. Öğrenme Psikolojisi (3/0/0)

Bu modülün amacı, öğrenme psikolojisinin kapsamı, kuramları ve uygulama alanları hakkında temel bilgi kazanımını sağlamaktır. Bu kapsamda, öğrenme psikolojisi ile ilgili temel kavramlara, öğrenmeyi etkileyen etmenlere, öğrenme ve motivasyon arasındaki ilişkiye, kuramların sınıflandırılmasına, davranışçı yaklaşımların ilke ve kavramlarına ile bunların eğitime yansımalarına, sosyal/bilişsel öğrenme kuramlarının ilke ve kavramlarına ve bunların eğitime yansımalarına, yapılandırmacılık öğrenme kuramlarının ilke ve kavramları ile eğitime yansımalarına yer verilmektedir.

Modül 3. İletişim Tasarımı ve İnsan İlişkileri (2/0/0)

Bu modülün amacı, kişilerarası ilişkilerde iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini anlayabilmeyi ve empati yapabilmeyi, kendini iyi tanımanın önemini kavrayarak toplumu tanımadaki anlamının belirtilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda iletişim biçiminin içinde en etkili biçimde kullanılan kişilerarası iletişimin tanımından ve sınıflandırılmasından yola çıkılarak, kişilerarası iletişim sürecinde karşılaşılan çatışmalara, engellere ve bu engellerin ortadan kaldırılması yönündeki iletişim, toplum önünde konuşma ve empati becerilerinin geliştirilmesine ve tüm bunların bir sistematik içinde öğrenilmesine yer verilmektedir.


Modül 4. Öğretim Tasarımı ve Teknoloji Kullanımı (3/0/0)

Bu modülün amacı, öğretim tasarımı ve öğretim teknolojileri kavramları, öğretim tasarımı kuramları ve modelleri hakkında temel bilgi kazanımı sağlamak; öğretimin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında kullanılabilecek öğretim teknolojileri hakkında bilgi vermek, öğretim teknolojilerini kullanılarak öğretim materyallerinin tasarımını, hazırlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, öğretim tasarımı ve öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramlara, öğretim tasarımı ve öğretim teknolojilerinin yakın tarihine, bir öğretim tasarımında ihtiyaç ve problem analizi, öğretim ortamının analizi, içerik ve görev analizinin nasıl yapılacağına, çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerine, bu teknolojilerin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımına, öğretim materyalleri türlerine ve bunların tasarım ve geliştirme ilkelerine, tasarım öğelerine, öğretim tasarımında etkileşimli teknoloji kullanımı noktasında web 2.0 ve web 3.0 araçlarının kullanımının yararlarına ve bu araçlardan seçilen örnekler üzerinden uygulamalara yer verilmektedir.


Modül 5. Ölçme ve Değerlendirme (3/0/0)

Bu modülün amacı, ölçme ve değerlendirmenin önemi, işlevi ve temel kavramları, eğitimde kullanılan ölçme araçlarını, özelliklerini ve bu araçlarda bulunması gereken niteliklerin bilinmesini, ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel analizler yapılabilmesini, öğrenme çıktılarını değerlendirme ve not verme tekniklerinin bilinmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, ölçme ve eğitim ilişkisine, ölçme ve değerlendirme tanımlarına, türleri ve özelliklerine, ölçme aracında bulunması gerekli niteliklere, güvenirlik ve hesaplamasına, eğitimde kullanılan ölçme araçlarına ve alternatif değerlendirmeye yer verilmektedir.


Modül 6. Öğretim Programı Tasarlama (3/0/0)

Bu modülün amacı, eğitimde program kavramı, bir öğretim programı tasarlanırken dikkate alınması gereken kuramsal temeller, öğretim programının tasarlanmasının aşamaları ve bir öğretim programının boyutları hakkında temel bilgi kazanımının sağlanması ve uygulanmakta olan öğretim programlarının incelenmesidir. Bu kapsamda öğretim programın tasarımlanmasında dikkate alınması gereken temel kavramlara, öğretim programı tasarlama modellerine, öğretim programının hedef, içerik, eğitim ve sınama durumlarının tasarlanmasında dikkat edilmesi gereken ilkelere ve bu öğelerin tasarlanmasına ilişkin temel uygulamalar yapılmasına, tasarlanan öğretim programının değerlendirilmesinin önemine ve bu bilgiler doğrultusunda uygulanmakta olan öğretim programlarının incelenmesine yer verilmektedir.


Modül 7. Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (3/0/0)

Bu modülün amacı, yetişkin eğitiminde kullanılabilecek model, strateji, yöntem ve tekniklerin nasıl uygulanacağını, öğretimin planlanmasını ve eğitim programlarının nasıl ele alınacağını açıklamaktır. Bu kapsamda öğretim hizmetinin niteliğini etkileyen etmenlere, öğretim ilkelerine, eğitim durumları ile eğitim programının diğer öğeleri arasındaki ilişkiye, öğretim hizmetinin niteliğini artırıcı ve yetişkin eğitiminde en çok kullanılan öğretim model, strateji, yöntem ve tekniklerine ve bu bilgiler doğrultusunda bir derste yapılması gereken öğretim etkinliklerinin hazırlanmasına/geliştirilmesine yer verilmektedir.


Modül 8. İKÜ Bilgi Sistemleri Kullanımı (2/0/0)

Bu modülün amacı, İstanbul Kültür Üniversitesinde kullanılan bilgi sistemlerini kullanma becerisi kazandırmaktır. Bu kapsamda, kimlik yönetim sistemi (UNIPASS), elektronik belge yönetim sistemi (UniDocs), kurumsal kaynak planlama sistemi (Acadorion), ders, sınav, etkinlik yönetimi ve kaynak planlama sistemi (Unitime), öğrenci bilgi yönetim sistemi (ORION) anlatılmaktadır. Ayrıca ders yönetim sistemi ve uzaktan eğitim portalı (CATS) tanıtımı yapılmakta, bu portal ile ilgili ayrıntılı kullanım becerisi,” Eğitimde Dijitalleşme” modülü kapsamında verilmektedir.

Modül 9. Eğitimde Dijitalleşme (3/0/0)

Bu modülün amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleştirilen yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçleri sırasında, sahip olunan dijital alt yapıların etkin kullanılması için gerekli beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, İstanbul Kültür Üniversitesinin kullandığı öğrenim yönetim sistemi olan İKÜ-CATS sisteminin ve bu sistemde yer alan araçların ve özelliklerinin tanıtılması ve bu araçları etkin kullanma becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda, İKÜ-CATS sisteminde yer alan araçlardan Site Bilgisi, Ders İzlencesi, Anketler, Dropbox, Duyurular, Etkinlik Katılımı, Forumlar, İstatistikler, Kısa Sınav ve Testler, Meetings, Mesajlar, Not Defteri, Rubrikler, SCORM Player, Sohbet Odası, Takvim, Ödevler, Şube Bilgisi araçlarının kullanımına, bu araçlar kullanılırken yaşanması olası sorunlara ve bu sorunların çözümlerine ve İKÜ-CATS ile birlikte kolayca kullanılabilen, zengin, etkileşimli, ilgi çekici ve raporlanabilir bir açık kaynak dijital ders içeriği oluşturma aracı olan Xerte Online Toolkits ile dijital ders içeriği oluşturmaya yer verilmektedir.
 

 • Eğiticilerin eğitimi programı ( modüllerin içerikleri ve süreleri, verecek kişiler dahil)’nın 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanabilecek şekilde hazırlanması, Yönergenin güncellenmesi ve Kalite Koordinatörlüğüne arzı; 
 • Senato onayından sonra programın işlerlik kazanmasının sağlanması ve gerekli raporlamaların yapılması 
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (16 Nisan 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (22 Nisan 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (15 Mayıs 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (17 Eylül 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (16 Kasım 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (28 Ocak 2020)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (04 Mart 2021)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (18 Ocak 2022)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (04 Nisan 2022)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (18 Nisan 2022)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (27 Mayıs 2022)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (04 Temmuz 2022)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (18 Ocak 2024)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (04 Mart 2024)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (28 Haziran 2024)  

 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 08/07/2024 - 23:50