Eğiticinin Eğitimi Komisyonu

Eğiticinin Eğitimi Komisyonu Üyeleri
Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi. Gülten Feryal Gündüz ( Eğitim F. Dekan Yrd.)
Üye Prof. Dr. Rauf Yıldız
Üye Doç. Dr. S. Hikmet Çağlar ( Kalite Koordinatör Yrd.)
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Fatma Er ( İKÜ CATS İçerik Sorumlusu, Kalite Koordinatör Yardımcısı)
Üye Serhat Zorlu ( İnsan Kaynakları Daire Başkanı)
Üye Öğr. Gör. Zafer Erkoç (İKÜSEM Müdürü)
Üye Öğr. Gör. Ahmet Gökhan Uluçay (İKÜ CATs Uygulama Sorumlusu)
Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Çalışma Planı  
Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu Toplantı Planı  

Eğiticilerin Eğitimi Programı, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “TC İstanbul Kültür Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi” hükümlerine göre İKUSEM ve UZEMER işbirliği ile yürütülmekte olan bir hizmet içi eğitim etkinliğidir. “Geleceğe yön verecek yetenekleri besleyen nitelikli bir öğretim vermek” misyonundan hareketle gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Programı, katılımcıların alan uzmanlıklarının bilincinde olarak, eğitsel etkinliklerinde de öğrenme öğretme kuramları ve insan psikolojisinden yararlanarak mükemmele yakın öğrenme yaşantıları oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.  Eğitimler, eğitimin temel kavramları, öğretimin ilkeleri, grup ve bireysel öğretim yöntemleri, program tasarlama, öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı, etkili iletişim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle, yetişkin eğitiminin temel ilkeleri çerçevesinde eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik olarak, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bununla birlikte öğretim elamanı olarak görev alacak ve hali hazırda öğretim elamanı olarak çalışan akademisyenlere, eğitim-öğretim sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Bilimin ışığında, ilham veren öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunması dileğiyle…

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Feryal Gündüz
Eğiticinin Eğitimi Kalite Alt Komisyonu Başkanı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERİTESİ 
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI


Programın Amacı
Eğiticilerin Eğitimi Programı, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi” hükümlerine göre İKÜSEM ve UZEMER işbirliği ile yürütülür.

Eğiticilerin Eğitimi Programı; katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bireysel öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra öğretim elemanı/eğitmen olarak görev alacak bireylere, eğitim/öğretim sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması amaçlanır.

Programın Süresi
Eğiticilerin Eğitimi Programının süresi toplam 21 saattir.

Eğiticilerin Eğitimi Programı Modül Başlıkları
Modül 1.Yetişkinlerde Öğrenme Psikolojisi (3/0/0)
Modül 2. İletişim Tasarımı ve İnsan İlişkileri (3/0/0) 
Modül 3.Öğretim Teknolojileri (3/0/0) 
Modül 4.Ölçme ve Değerlendirme (3/0/0)
Modül 5.Öğretim Programı Tasarlama (3/0/0) 
Modül 6.Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (3/0/0) 
Modül 7. İKÜ Bilgi Sistemleri Kullanımı (3/0/0)

Eğiticilerin Eğitimi Programı Modül İçeriği
Modül 1. Yetişkinlerde Öğrenme Psikolojisi (3/0/0)


Bu modülün amacı, öğrenme psikolojisinin kapsamı, yetişkinlerde öğrenmeye ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma yöntemleri ve uygulama alanları hakkında temel bilgi kazanımı sağlamaktır. Bu kapsamda, öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler ile yetişkinlerde öğrenmeyi etkileyen etmenlere, davranışçı yaklaşımların ilke ve kavramlarını ve bunların eğitime yansımalarına, sosyal/bilişsel öğrenme kuramının ilke ve kavramlarını ve bunların eğitime yansımalarına, bilgiyi işleme kuramının ilke ve kavramlarını ve bunların eğitime yansımalarına, beyin temelli öğrenmenin temel ilke ve kavramları ile bunların eğitsel uzantılarına, yapılandırmacılığın ilke ve kavramlarına ve etkili öğrenme teknikleri ve yöntemlerine yer verilmektedir.

Modül 2. İletişim Tasarımı ve İnsan İlişkileri (3/0/0)

Bu modülün amacı, kişilerarası ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini anlayabilmek, kendini iyi tanımanın önemini kavrayarak, toplumu tanımadaki anlamının belirtilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda iletişim biçiminin içinde en etkili biçimde kullanılan kişilerarası iletişimin tanımından ve sınıflandırılmasından yola çıkılarak, kişilerarası iletişim sürecinde karşılaşılan çatışmalar, engeller ve bu engellerin ortadan kaldırılması yönündeki iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve tüm bunların bir sistematik içinde öğrenilmesine yer verilmektedir.

Modül 3. Öğretim Teknolojileri (3/0/0)

Bu modülün amacı, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda iki boyutlu görsel öğrenme/öğretme araçlarına, klasik eğitim teknolojilerine, modern eğitim teknolojilerine, öğretim materyali seçim sürecine, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkelerine, tasarım öğelerine, ders materyali geliştirme yöntemlerine, alanla ilgili geliştirilen materyallere, görsel, işitsel ve görsel/işitsel materyallerin geliştirilmesine, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örneklerine yer verilmektedir.

Modül 4. Ölçme ve Değerlendirme (3/0/0)

Bu modülün amacı, ölçme ve değerlendirmenin önemi, işlevi ve temel kavramları, eğitimde kullanılan ölçme araçlarını, özelliklerini ve bu araçlarda bulunması gereken nitelikleri bilme ve uygulayabilme, ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel analiz yapabilme, öğrenme çıktılarını değerlendirme ve not verme tekniklerini bilinmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, ölçme ve eğitim ilişkisi, ölçme ve değerlendirme tanımları, türleri ve özellikleri, Ölçme aracında bulunması gerekli nitelikler güvenirlik ve hesaplaması, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve alternatif değerlendirmeye yer verilmektedir.

Modül 5. Öğretim Programı Tasarlama (3/0/0)

Bu modülün amacı, öğretim programı tasarlama kavram ve ilkelerini, öğretim programı model ve kuramlarını, felsefi, psikolojik, sosyal temellerini analiz edebilme, öğretim programı tasarlama kuramlarını ve modellerini kullanabilme, dünyada ve Türkiye’deki öğretim programı tasarlama yaklaşımlarını karşılaştırılması ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesi ile ilgili bilgi, beceri ve olumlu tutum kazanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, öğretim programı tasarlama sürecinin yapısı, öğretim programı düzenleme, program tasarlama gibi kavramların bilimsel açıklaması, öğretim programı tasarlama sürecinin ilkeleri, öğretim programı tasarlama sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ile program değerlendirme yaklaşımları, değerlendirme süreçleri ve değerlendirme uygulamaları konularında bilgi ve becerilerine yer verilmektedir.

Modül 6. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri (3/0/0)

Bu modülün amacı, yetişkin eğitimlerinde kullanılabilecek strateji, yöntem ve tekniklerinin nasıl uygulanacağını, öğretimin planlanmasını ve eğitim programlarının nasıl ele alınacağını açıklamaktır. Bu kapsamda, genel öğretimle ilgili temel kavramlar, planlı eğitimin niteliği, planlı öğretimin ilkeleri, eğitim programının öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, öğretim hizmetinin niteliğini artırıcı öğretim strateji ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme tekniklerine yer verilmektedir.

Modül 7. İKÜ Bilgi Sistemleri Kullanımı (3/0/0)

Bu modülün amacı, İstanbul Kültür Üniversitesinde kullanılan bilgi sistemlerini kullanma becerisi kazandırmaktır. Bu kapsamda, Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemini (ORION), Ders Yönetim Sistemi ve Uzaktan Eğitim Portalı (CATS), Kurumsal Kaynak Planlama Portalı (ACADORION), Ders, Sınav Erkinlik Yönetimi ve Kaynak Planlama Sistemi (UNITIME), Kurumsal Etkinlikler Takvimi Portalı (UNICAL), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (UNIDOCS), Akademik Bilgi Portalı (AKADEMİK PAKET) ve Kimlik Yönetim Sistemi (UNIPAS) sistemlerinin içeriği ve kullanımına yer verilmektedir.
 

  • Eğitimcinin eğitimi programı ilkelerinin hazırlanması, 15-20 saatlik eğitimcinin eğitimi programı ( dersler, içerikleri, verecek kişiler dahil)            1 Haziran 2019’dan  itibaren uygulanabilecek şekilde   hazırlanması ve Kalite Koordinatörlüğüne 17 Mayıs tarihine kadar arzı; 
  • Senato onayından sonra programın işlerlik kazanmasının sağlanması ve gerekli raporlamalar. 
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (16 Nisan 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (22 Nisan 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (15 Mayıs 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (17 Eylül 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı (16 Kasım 2019)  
Eğiticilerin Eğitimi Kalite Komisyon Tutanağı 1/28 Ocak 2020