Üniversitenin Misyonu, Vizyonu ve Amaçları (2023-2027 dönemi Stratejik Planı)

İstanbul Kültür Üniversitesi misyon, vizyon ve değerlerine bağlı olarak amaçlarını beş yıllık dönemler halinde uygulanan Stratejik Plan gereğince belirlenmekte ve gerçekleştirilmektedir.

Misyon

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) misyonu; mesleki yetkinlik ve yaratıcılığı temel alarak çok yönlü ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek; bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırarak topluma katkı sunmaktır.

Vizyon

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) vizyonu; toplumsal ilerlemeye, yaşam boyu öğrenmeye ve bilime hizmet eden yenilikçi faaliyetler ile geleceğe yön veren bir üniversite olmaktır.

Amaçlar (2023-2027 Dönemi Stratejik Planı):
1.    Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenci merkezli eğitim programları, yetkin öğretim elemanları ve akademik destekler ile; ülkenin küresel hedeflerine katkıda bulunabilecek yetkinliklere sahip öğrenciler mezun edilmesi ve uluslararasılaşmanın artırılması
2.    Üniversitenin bilgi birikimini ve araştırma potansiyelini kullanarak, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile sanayi ve toplumun sorunlarına yönelik bütünleşik araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürmek 
3.    Topluma fayda sağlayacak konularda bilinçli bireylerin yetişmesine imkân sağlamak, çevresel ve sosyal alanlarda duyarlı ve farkındalığı yüksek uygulamalar gerçekleştirmek
4.    Üniversitenin iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirerek hesap verebilirliğini ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
“Üniversiteler İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi” gereği olarak hazırlanan planların 6 aylık izlenmesi ve yıllık olarak raporlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz tarafından hazırlanan 2023-2027 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerin, belirlenen sorumlu birimler bazında toplanacak olan verilerle değerlendirmeleri yapılacaktır. Bu kapsamda izlenecek olan her amaç, hedef ve göstergeye ilişkin veri üniversitemizin Kalite Birimi tarafından, oluşturulan Stratejik Plan Portalı üzerinden toplanıp raporlaştırılacaktır.
 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Plan (2023-2027)  

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 17/01/2023 - 13:30