Kalite Yönetim Sistemi

İKÜ Kalite Güvence Sistemi, 12 Mayıs 2018 tarihli 2017-18/20 sayılı Senato toplantısındaki maddeler bağlamında güncellenen T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi’ne göre kurulmuş ve yönetilmektedir. 

Üniversite, kalite güvence kapsamındaki faaliyetlerini;

 1.   Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi,
 2.   Kalite yönetimi uygulamalarında stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 3.   Çalışanların performans değerlendirmesinin kalite stratejileriyle desteklenmesi,
 4.   Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında, katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan bir kurum kültürünün oluşturulması,
 5.  Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinde performans standartlarının tespit edilmesiyle ölçümlerin yapılması, iyileştirme çabalarının kurumsallaştırılması ve ilgililerin bu süreçlerde sorumluluk alması,
 6.  Üniversitenin tüm birimlerindeki çalışanlara, kurum aidiyeti ve iş tatmini kazandırabilecek koşulların oluşturulması, temel ilkelerine göre yürütmektedir.

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları kademeli olarak tamamlanarak sürdürülmektedir. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesi özendirilmekte ve bu çalışmalara destek olunmaktadır. 

Üniversitenin  20 Nisan 2017 tarih ve 2016-2017/18 numaralı Senato Toplantısında kabul edilen “İstanbul Kültür Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı”nın bir yıllık uygulaması ertesinde, birimlerden gelen çalışma raporlarını değerlendiren İKÜ Rektörlüğü  Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE) (YÖK-TÜBİTAK) ölçütleri bağlamında  ve YÖKAK Kalite Güvence Sistemi (KGS) ölçütleri bağlamında stratejik planda güncelleme yapılması için Stratejik Plan Kurulunu ve tüm akademik birimleri çalışmaya davet etmiştir.     Rektörlüğün eğitim- öğretim-araştırma ve yönetimde kalite güvence sisteminin oluşumunu tamamlama, ulusal ve uluslararası girişimci yenilikçi üniversite sıralamalarında yükselme, iş yaşamıyla ilişkilerin geliştirilmesi, topluma hizmet ve sürdürülebilirlik olarak belirlediği öncelikler ve gereklilikler dikkate alınarak, Stratejik Planlama Kurulu tarafından 2017-2021 Stratejik Planı tüm unsurları ile yenilenerek [ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; RG tarih: 26.02.2018; sayı: 30344, Madde 4(ö)], “2018-2022 Stratejik Planı” hazırlanmıştır.  Yenileme çalışmalarında Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi(2018)”inden yararlanılmıştır. Yenileme çalışmaları esnasında akademik ve idari birimlerden gelen raporlar, akademik kurullardan gelen değerlendirme ve öneriler, GYÜE ölçütleri ve KGS ölçütleri  doğrultusunda Üniversitenin misyon ve vizyon ifadeleri gözden geçirilmiş, yeniden düzenlenmiş, revize edilen misyon ve vizyon ifadeleri Rektörlüğün onayına sunularak son halini almıştır. Strateji Planlama Kurulu tarafından misyon ve vizyona göre 4 amaç, 19 hedef belirlenmiştir.  Bu hedeflere ulaşmak için  118 strateji ve bu stratejilerin sonuçlarını ölçmeye yardımcı olması amacıyla da 90 performans göstergesi tanımlanmıştır.2018-2022 Stratejik Planı 10 Ocak 2019 tarih ve 2018-19/11 numaralı Senato Toplantısında oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Stratejik Planda yapılan güncellemenin kapsamı:  

 • Mevcut misyon ve vizyon ifadelerinin güncellenmesi,
 • Amaçların gözden geçirilerek güncellenmesi,
 • Mevcut hedef ifadelerinin güncellenmesi ve  yeni hedefler eklenmesi, 
 • Mevcut performans göstergelerinin değerlerinin değiştirilerek, gösterge ifadelerinin güncellenmesi ve yeni performans göstergeleri eklenmesi,
 • Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine göre sorumlu ve işbirliği yapılacak birimlerin güncellenmesi,
 • Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerine göre mevcut risklerin gözden geçirilerek güncellenmesi, 
 • Mevcut stratejilerin değiştirilmesi, çıkarılması ya da yeni bir strateji eklenmesi, 
 • Hedefe ilişkin toplam maliyet tahmininin değiştirilmesi, 
 • Hedefe ilişkin tespitler ve ihtiyaçların değiştirilmesi, çıkarılması ve yeni bir tespit ve ihtiyaç eklenmesi şeklindedir.
   


Üniversite, Kalite Güvence Sistemindeki süreçler ile Stratejik Plan’da yer alan performans göstergeleri ile arasında ilişki kurulmuş, kalite çalışmalarını Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. 
 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Stratejik Plan (2018-2022) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu ve Ekleri (2017) (YÖKAK'a posta ile gönderilen 05.03.2018) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi KİD Raporu (2017) (YÖKAK'a Yüklenen 21.06.2018) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu (2016) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu Ekleri (2016) e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Göstergeleri e
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik e
T.C.Kalkınma Bakanlığı Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi 2018 e