Kalite Yönetim Sistemi

İKÜ Kalite Güvence Sistemi, 12 Mayıs 2018 tarihli 2017-18/20 sayılı Senato toplantısındaki maddeler bağlamında güncellenen T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi’ne göre kurulmuş ve yönetilmektedir. 

Üniversite, kalite güvence kapsamındaki faaliyetlerini;

  1. Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi,
  2. Kalite yönetimi uygulamalarında stratejik planda öngörülen kalite hedeflerine ulaşma düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
  3. Çalışanların performans değerlendirmesinin kalite stratejileriyle desteklenmesi,
  4. Kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında, katılımcılığa, Üniversite kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye ve kaliteli hizmet sunmaya dayanan bir kurum kültürünün oluşturulması,
  5. Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinde performans standartlarının tespit edilmesiyle ölçümlerin yapılması, iyileştirme çabalarının kurumsallaştırılması ve ilgililerin bu süreçlerde sorumluluk alması,
  6. Üniversitenin tüm birimlerindeki çalışanlara, kurum aidiyeti ve iş tatmini kazandırabilecek koşulların oluşturulması, temel ilkelerine göre yürütmektedir.

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları kademeli olarak tamamlanarak sürdürülmektedir. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesi özendirilmekte ve bu çalışmalara destek olunmaktadır. Üniversitenin stratejik planında belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergeleri izlenmekte, 2018-2022 dönemi için yeni hedefler belirlenmekte, bu çalışmalar Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir. Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi e
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Göstergeleri e
Üniversitemiz Kurum İçi Değerlendirme Raporu (2018-2019) e
Üniversitemiz Kurum İçi Değerlendirme Raporu (2017-2018) e
Üniversitemiz Kurum İçi Değerlendirme Raporu Ekleri- e
Üniversitemizin Stratejik Plan (2018-2022) e