Üniversitenin Misyonu, Vizyonu ve Amaçları (2018-2022 dönemi Stratejik Planı)

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve değerlerine bağlı olarak amaçları dört yıllık dönemler halinde uygulanan Stratejik Plan gereğince belirlenmekte ve gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Misyonu

Geleceğe yön verecek yetenekleri besleyen nitelikli bir öğretim vermek ve bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetleri arttırmak.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Vizyonu

Öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir üniversite olmak.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Amaçları (2018-2022 Dönemi):

EĞİTİM ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMAK
AMAÇ 1:  
Eğitim- öğretimi yaratıcı ve çağdaş temeller üzerinde sürdürürken nitelikli ve başarılı öğrencileri İKÜ’ye kazandırarak üniversite yaşamında ihtiyaç duyacakları akademik desteği karşılamak.

GİRİŞİMCİ YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE VE TOPLUMLA ENTEGRASYON
AMAÇ 2:
Araştırma başarımını artırmak; girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ilerlemek.

ULUSLARARASILAŞMA
AMAÇ 3:
Uluslararasılaşma amacına ulaşabilmek için sürdürülebilir bir yapı tasarlamak.

YÖNETİŞİM
AMAÇ 4:
Kurum başarısına katkı sağlayacak olan tüm süreçleri koordineli, entegre ve sisteme dayalı yürütmek, ölçümlemek ve pozitif çıktı oranını artırmak.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Plan çalışmalarının en önemli sonuçlarından biri de yönetici kademesindeki tüm iç paydaşların eylem planlarına uygun ilerleyen karar verme süreçlerini destekleyecek bir performans yönetim sisteminin kurgulanarak hayata geçirilmesidir. Bu planda yer alan tüm hedeflerin gerçekleştirilme durumu periyodik olarak izlenecek, ortaya çıkan eksiklikler dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılacak ve plan, bu doğrultuda gözden geçirilerek, dinamik yapısı ve sürdürülebilirliği korunacaktır. Bu süreçte kullanılacak olan ve raporda belirtilen performans göstergeleri de aynı şekilde sistemin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulması halinde revizyonlar yapılacaktır. Stratejik Planın hayata geçirilmesi, tüm iç paydaşlar tarafından benimsenmesi ve canlı tutulması kurumun en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Birimler, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler ile performans göstergelerine ulaşma oranlarını ve ilgili kanıt dosyalarını BSTDB’nin hazırlayacağı bir web platformuna düzenli olarak gireceklerdir. Hedeflerin gerçekleştirilme oranları ve performans göstergeleri bağlamında Rektörlüğe bağlı birimler, bölümler ve merkezler ile tüm akademik birimler (Fakülteler, Bölümler, Enstitüler, Meslek Yüksek Okulları) Rektör tarafından aylık olarak takip edilecek; Genel Sekreterliğe bağlı idari birimler ise Genel Sekreter tarafından düzenlenecek aylık toplantılarda takip edilecek ve sonuç aylık raporlar halinde Rektörlüğe arz edilecektir. Stratejik Plan çalışmasıyla birlikte kalite çalışmalarında ortaya çıkan problemlerin de belirlenmesi ve iyileştirilmesi amaçlandığından, bu çalışma İKÜ Kalite Güvence Sistemi ve Üniversite Kalite Komisyonu çalışmalarıyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu sayede her iki çalışma koordinasyon halinde yürütülebilecektir.

İKÜ’nün Stratejik Planı temel alınarak tüm akademik birimlerin ve idari birimlerin yıllık ve beş yıllık eylem planları hazırlanmakta, ana hedeflere ulaşmak için her birim kendi yol haritasını çizmektedir. Bu bağlamda, Stratejik Plan ilgili tüm iç paydaşlar için kılavuz olma niteliği taşımaktadır.