İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi

İKÜ Kalite Güvence Sistemi, 12 Mayıs 2018 tarihli 2017-18/20 sayılı Senato toplantısındaki maddeler bağlamında güncellenen T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Yönergesi’ne göre kurulmuş ve yönetilmektedir. 

Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları kademeli olarak tamamlanarak sürdürülmektedir. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin kalite yönetim sistemi faaliyetlerine girmesi özendirilmekte ve bu çalışmalara destek olunmaktadır. Üniversitenin 2018-2022 dönemi Stratejik Planı’nda belirlenmiş olan hedefler çerçevesinde performans göstergeleri izlenmekte, hedeflere ulaşılma oranı aylık olarak ölçülerek değerlendirilmekte, bu çalışmalar Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir.

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Göstergeleri