Dış Paydaş Anketi

Üniversitemizin dış paydaşlarına yöneltilen anket kapsamında elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Dış paydaş olan dört yüz dokuz (409)  kişi ankete giriş yapmış, tüm sorulara cevap veren elli iki (52) dış paydaş profil dağılımı aşağıda verilmiştir. 

Dış paydaş analizi anketi sorularına buradan ulaşabilirsiniz

Dış Paydaş Anketi Katılımcı Profili

Şekil-1a’da üniversite birimlerinin tanınırlığı için değerlendirme yapıldığında İKÜ birimleri içerisinde en az bilinirliğin enstitüler ve meslek yüksekokulları için olduğu gözlenmiş ve bu konuda ilgili birimler ile görüş alış verişinde bulunularak sürecin iyileştirilmesi ön görülmüştür. İletişim halinde olunan birim veya birimlerle ilgili memnuniyet derecesi tüm birimler için %70 in üzerindedir (Şekil 1-b). İKÜ-MED için memnuniyet oranını arttırmak üzere ÖYKMDB tarafından SAP-Orion otomasyon sisteminde mezun veri bankası oluşturulmuş, mezunların İKÜ-MED'e üye olabilmesi için ağ üzerinde program yazımı başlatılmıştır. Şekil 1-c’de görüldüğü gibi, İKÜ'nün temel değerleri hakkındaki görüşünüzü dokuz farklı boyuta göre değerlendiriniz sorusuna katılımcılar tüm boyutlarda %78-88 Aralığında olumlu yanıt vermiştir. İKÜ değerleri için dış paydaşlar şeffaf, adaletli ve güvenilir olmak konusunda üst düzeyde kurumu değerlendirmişlerdir. Mükemmeliyet ile ilgili olarak “iyi” değerlendirmesi için kurumsal olarak süreç yönetiminde “çok iyi” kriterinin geliştirilebilmesine yönelik stratejiler tanımlanmaktadır. İKÜ dış paydaşlara göre yenilikçi, toplumsal değerlere duyarlı, evrensel, yaratıcı ve hesap verebilir olarak “çok iyi” düzeyinde değerlendirilmiştir.

Dış paydaşlarımız üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerinde, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, uluslararasılaşma, kalite bilinci, sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler, çevrecilik, katılımcılık, danışmanlık hizmeti, toplumsal fayda sağlama, etik değerlere bağlılık, beklentilere uygunluk, ürün ve hizmet kalitesi, güvenilirlik, paydaşlarla iş birliği, iletişim, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık konusunda “iyi” ve “çok iyi” aralığında memnuniyet derecelerini ifade etmişlerdir (Şekil 1-d). 

Şekil-1-a İstanbul Kültür Üniversitesi Birimlerinin sizin açınızdan tanınırlığı (%) 

Şekil-1-b İletişim halinde olduğunuz birim veya birimlerle ilgili memnuniyet derecenizi belirtiniz (%)

Şekil-1-c İKÜ'nün temel değerleri hakkındaki görüşünüzü farklı boyutlara göre değerlendiriniz  (%)

Şekil-1-d İKÜ’de eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyet dereceniz

Şekil-1-e Kurum akademik personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz(%)

Üniversitemiz çalışanlarının (Akademik/İdari) iç paydaş anketinde ortaya çıkan “işini en iyi şekilde yapma” süreci dış paydaşlarımız tarafından da benzer şekilde değerlendirilmiştir. Dış paydaşlarımız çalışanlarımızı; iletişime açık, yeterli bilgilendirme sağlayan, görev ve sorumluluk bilinci olan, sonuç odaklı, alanında kendini geliştiren ve fayda sağlayan, bilgi ve tecrübe konusunda alanları ile ilgili önemli liderler olarak “iyi” – “çok iyi” derecesinde değerlendirmişlerdir (Şekil 1 e-f). Sonuç olarak, dış ve iç paydaşlarımız üniversitemizin hedeflerini, bölgesel olumlu etkilerini ve gelişimindeki tehditlerini 3’er kelimelik öneriler ile değerlendirmişlerdir (Tablo 1). Dış paydaşlarımız üniversitemiz stratejik planında yer alan çalışma alanları ile uyumlu olarak üniversitemiz hedeflerini tanımlamışlardır. Bu durum stratejik plan çalışmalarımızın tanımlanması ve sürecin işletilmesinde kurumsal olarak doğru tespitleri gerçekleştirdiğimizi göstermektedir. Ek olarak, dış paydaş görüşleri stratejik plana benzer şekilde, üniversitemizin bölgesel etkisini ve hedef/amaçlarına ulaşmada engel oluşturabilecek tehdit unsurlarını tanımlamıştır. Dış paydaş önerileri yeni stratejik planda dikkate alınmıştır.  

Kurumsal olarak iyileştirme unsurları hem iç paydaş hem de dış paydaşların görüşleri doğrultusunda Stratejik Plan hedefleri göz önüne alınarak tanımlanmakta ve süreç yürütülmektedir. Raporun C - E bölümlerinde konu ile ilgili süreç yönetimine yönelik birimler tarafından yürütülmekte olan aktif süreçlerden örnekler yer almaktadır.

TABLO 1: Dış Paydaş Anketinde Yer Alan Hedef, Bölgesel Etki Analizi ve Gelişimdeki Tehdit Unsurlarının Değerlendirilmesi

Genel tanımlar

Hedefleri

Bölgesel olumlu etkileri

Gelişimindeki Tehdit unsurları

Eğitim-öğretimde rekabetçi koşullarda ilerleme

İstihdama yönelik pratik eğitim/alanda uygulama/istihdama yönelik öğretim

Donanımlı iş gücü oluşturma

Artan üniversite sayısı

Araştırma-

Geliştirme

Daha fazla AR-GE gerçekleştirilmeli

Ulusal ve uluslararası anlamda değer yaratabilme

Altyapının güçlendirilmesi, İş gücünün AR-GE potansiyelinin arttırılması

Mezunlarına iş sağlama

Daha fazla mezun istihdamı sağlanması

Çevresel ihtiyaca cevap verebilme

Artan üniversite sayısı ve akademik alanlardaki mezun sayılarının istihdam profillerinde daha seçici olması

Konumu

Tek kampüse toplanma

Kampüs alanlarının arttırılması

Bir Şehir Üniversitesi

olarak Lojistik açıdan toplu taşıma ile ulaşılabilir olması ve bölgede değer yaratması

Trafik

Liderlik

Akademik süreçlerde (Öğretim, AR-GE liderlik) öncü değerler yaratma

Bölgesel, ulusal ve uluslararası değer yaratması

Artan üniversite sayısı akademik konulardaki liderlik için bir tehdit unsuru

Mezuniyet istihdamına yönelik pratik eğitim

Mezunlarına daha fazla iş sağlamalı, dış paydaşlar ile birlikte öğretim süreçlerinin planlanması

Bölgesel olarak sanayi kuruluşları ile iş birliği potansiyeli var

Artan üniversite mezunu sayısı, mezunların istihdamında zorluk oluşturabilir

Kurumsallaşma

Kurumsal alt yapının oluşması

-

Kurumsallaşmanın sürdürülebilir olmasının sağlanması

Uluslararasılaşma

Uluslararası iş birliği ağlarının geliştirilmesi

Bölgesel olarak dünyaya açılan bir kapı olması

-

Girişimcilik/TTO faaliyetleri

Girişimcilik ve TTO faaliyetlerinin arttırılması

Bölgesel, ulusal ve uluslararası değer oluşturmak

TTO yapısının henüz aktif olmaması