Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

MİMARLIK VE YAPI TEMEL ALANI YETERLİLİKLERİ

ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ


Program Çıktıları
PÇ-1Mimarlık kuramı ile tasarım yöntemleri ve felsefesi alanında eleştirel ve özgün üretim yapılabilecek bilgiye sahip olma.(BİLGİ)
PÇ-2Toplumsal ve kültürel coğrafya, mekan ve zaman kavramları alanında eleştirel ve özgün üretim yapılabilecek bilgiye sahip olma. (BİLGİ
PÇ-3İnsan – çevre – davranış olguları çerçevesinde insan / toplum ve yapılı fiziksel çevre arasındaki ilişki alanında eleştirel ve özgün üretim yapılabilecek bilgiye sahip olma. (BİLGİ)
PÇ-4Mimari tasarım ve diğer bilgi alanlarından edindiği deneyimi yeni alanlara yönlendirebilme ve stratejiler üretebilme becerisine sahip olma. (BECERİ)
PÇ-5Akademik bilgi ve tasarım süreçleri alanında araştırma, inceleme, değerlendirme yapabilme, uygun teknikleri kullanabilme, özgün sonuçlar üretebilme becerisine sahip olma. (BECERİ)
PÇ-6Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kuramsal ve uygulamalı mimari tasarım bilgisini kullanabilme becerisine sahip olma. (BECERİ)
PÇ-7Mimarlık kavramları çerçevesinde mimarlık ürünlerini analiz etme ve değerlendirme yetkinliğine sahip olma. (YETKİNLİK)
PÇ-8Mimari tasarım, mimarlık kuramı ve yapı üretimi ile toplum bilimleri, psikoloji, felsefe, ekonomi – politik gibi diğer beşeri bilimler arasında ilişki kurabilme yetkinliğine sahip olma.(YETKİNLİK)
PÇ-9Kendi alanında, bireysel ve/veya grup içinde yapılmış bir çalışmayı bir yabancı dilde, gereken bilgisayar programlarını kullanarak sözlü, yazılı ve görsel, sistemli bir biçimde aktarabilme yetkinliğine sahip olma. (YETKİNLİK)
PÇ-10Kentsel tasarım ihtiyacını ortaya çıkaran ve aynı zamanda tasarım projesinin temel çıktıları arasında olan sosyo-ekonomik ve mekânsal unsur ve süreçler hakkında bilgi edinme ve kavrama,
PÇ-11Kentsel tasarımın; mimarlık, planlama, ekonomi, sosyoloji gibi diğer çalışma alanlarıyla ilişkileri ve bu ilişkilerden doğacak tehdit ve potansiyeller konusunda bilgi edinme ve eleştirel farkındalığa sahip olma,
PÇ-12Bir kentsel tasarım projesini ya da tasarım alanındaki araştırmasını, çok disiplinli bir süreçte, kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi altyapısını kullanarak ve yeni yöntem ve bilgiler geliştirerek ortaya koyabilme becerisine sahip olma,
PÇ-13Sosyo-ekonomik ve mekânsal unsur ve süreçleri kentsel tasarım süreci içerisinde yönlendirebilme becerisine sahip olma,
PÇ-14Kentsel tasarım alanında gerçekleştirdiği bir çalışmayı bireysel olarak sürdürme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-15Kentsel tasarım alanında gerçekleştirdiği bir çalışmayı grup içerisinde bireysel sorumluluk alarak ortaya koyabilme ve karmaşık süreçleri çözebilme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-16Özgün bir akademik / bilimsel çalışma yapma, sunma ve diyalektik çerçevede tartışma yetkinliğine sahip olma,
PÇ-17Bir kentsel tasarım projesinin gerektirdiği stratejik kararları alabilme ve etik değerlerin bilincinde olarak, özgün çözümler üretebilme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-18Proje ve yapım yönetiminde süre yönetimi ve denetimi, maliyet planlaması ve denetimi, risk yönetimi, örgütsel \ yönetim etkinliğini arttıracak yaklaşım, model ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma,
PÇ-19Proje başlangıç, tasarım ve yapım süreçlerinde yönetimsel etkinliğe yardımcı olacak klasik ve çağdaş yönetim görüşleri ile yönetimde insan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olma,
PÇ-20 Kendi alanında kazanmış olduğu deneyimi yeni alanlara yönlendirebilme ve stratejiler üretebilme becerisine sahip olma,
PÇ-21Yapım yönetimi alanında kazandığı donanımı proje başlangıç, tasarım ve yapım süreçlerine aktararak, uygulayabilme becerisine sahip olma,
PÇ-22Proje ve yapım süreci ile ilişki kurabilme, analiz etme ve değerlendirme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-23Bir mimari projenin Yapım Yönetimi ve Teknolojisi alanında vermesi gereken stratejik kararları alabilme ve özgün çözümler üretebilme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-24Taşıyıcı sistemlerin temel ilkeleri, çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
PÇ-25Mimarın proje ve yapım yönetiminde üstlendiği yönetim görevleri ve yönetim etkinliğini arttıracak yaklaşım, model ve teknikler hakkında bilgi sahibi olma,
PÇ-26Karmaşıklaşan binanın etkin ve doğru kullanımını sağlamak için tasarım aşamasından uygulama ve daha sonra işletme aşamasına kadar olan süreçte bina üst sistemini oluşturan alt sistemleri ve bina teknolojisiyle olan ilişkileri hakkında bilgi edinme ve bu ilişkiler çerçevesinde doğru değerlendirme yapabilecek eleştirel farkındalığa sahip olma,
PÇ-27Mimari mühendislik alanında kazandığı donanımı proje başlangıç, tasarım ve yapım süreçlerine aktararak uygulayabilme becerisine sahip olma,
PÇ-28Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik ve yangın koruma, bölücü sistemler, yapı kabuğu, bina servis sistemleri) geliştirme ve değerlendirme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-29Bir mimari projenin Mimari mühendislik alanında vermesi gereken stratejik kararları alabilme ve özgün çözümler üretebilme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-30Kültür varlıklarının korunmasının iki farklı ölçeği olan tek yapı ve tarihi çevre koruma ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma
PÇ-31Koruma alanının temel konuları olan restorasyon kuramları, uluslararası çağdaş koruma ilkeleri, ulusal ve uluslararası yasal ve örgütsel düzenlemeler ve kültür varlıklarının belgelenmesi ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma,
PÇ-32Tarihi yapılara çağdaş ek ve tarihi çevrede yeni yapı, tek yapı ölçeğindeki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve yeniden kullanım projelerinin hazırlanması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma,
PÇ-33Hızla yok olmakta olan tarihi çevrelerin korunması ve sağlıklaştırılmasının aşamaları olarak ulusal ve uluslararası örneklerden yararlanılması, analitik etütlerin yapılması, morfoloji ve tipoloji çalışmalarının hazırlanması ve bu bilgiler ışığında değerlendirilme yapılması ile ilgili konularda bilgi edinme ve eleştirel farkındalığa sahip olma,
PÇ-34Tek yapı ve tarihi çevre koruma konularında uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik bilgileri kazanma,
PÇ-35Tek yapı ve tarihi çevre koruma alanlarında edindiği bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini; mimarlık tarihi, şehircilik, kentsel tasarım, arkeoloji, inşaat mühendisliği ve benzeri disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulayabilme,
PÇ-36Tek yapı ve tarihi çevre koruma alanlarında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve edindiği bilgileri; farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olma,
PÇ-37Akademik bilgi ve tasarım süreçleri alanında araştırma, inceleme, eleştirel değerlendirme yapabilme, uygun teknikleri kullanabilme ve özgün sonuçlar üretebilme becerisine sahip olma,
PÇ-38Tek yapı ve tarihi çevre koruma ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerilerine sahip olma,
PÇ-39Tek yapı ve tarihi çevre koruma alanında çözümleme gerektiren ortamlarda karar verebilme ve projeleri/akademik çalışmaları yönetebilme, alanında bir çalışmayı grup içerisinde bireysel sorumluluk alarak ortaya koyabilme ve karmaşık süreçleri yönetme ve dönüştürme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-40Tek yapı ve tarihi çevre koruma projelerinin gerektirdiği stratejik kararları alabilme ve etik değerlerin bilincinde olarak, özgün çözümler üretebilme yetkinliğine sahip olma,
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.

2-"Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir. "

Beceriler 1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.

2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.

3--İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.

4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.

2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.

3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.

4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.

Öğrenme Yetkinliği 1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.

2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.

5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.

2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.

3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.

4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29PÇ 30PÇ 31PÇ 32PÇ 33PÇ 34PÇ 35PÇ 36PÇ 37PÇ 38PÇ 39PÇ 40
1                                        
2                                        
1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
1                                        
1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5