Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri

Doktora Eğitimi Yeterllikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Alanındaki kuramsal, uygulamalı bilgileri ve metinleri yine alana has yöntemlerle toplar, yorumlar ve disiplinler arası çözümlemeler yaparak bir senteze ulaştırır.
PÇ-2Klasik dönem Türk Dünyası edebiyatlarının tarihsel ve kültürel alt yapısını kavrar, döneme ait metinlerin dil özelliklerini tanır ve edebi açıdan değerlendirir. Aynı zamanda müşterek kültür coğrafyasında üretilen ilmi ve tasavvufi eserleri tanır.
PÇ-3Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir.
PÇ-4Türkçenin tarihi alfabelerini özgün metinler üzerinden takip eder, doğu ve batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma yaparak metin çözümlemesi yapar.
PÇ-5Klasik Türk şiir geleneği içerisinde teşekkül eden ekolleri ve üslupları tanır. Bu ekol ve üsluplara ait çeşitli metinleri okur ve yorumlar.
PÇ-6Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisansüstü düzeyde akademik araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
PÇ-7Tarihi ve modern Türk lehçelerine ait metinleri tanır, bu metinleri sözlük bilim, köken bilim, anlam bilim, fonetik ve morfolojik açıdan inceleyebilir ve bu lehçeleri birbirleriyle karşılaştırabilir.
PÇ-8Bilimsel araştırma yöntemlerini temel alarak yazılı ve sözlü kaynaklara ulaşma becerisine sahip olur, alan araştırması yapar.
PÇ-9Sözlü kültür bağlamında üretilmiş anonim ve ferdi eserlerde, halk kültürü unsurlarını ve folklorik malzelemeleri tespit ve tasnif eder.
PÇ-10Türk Dili ve Edebiyatının tarihten günümüze dil, edebiyat, sanat ve kültürünü, derinlemesine irdeleme ve inceleme imkanı bulur.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak beşeri bilimler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.

2-Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

3-Beşeri bilimler alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.

Beceriler 1-Beşeri bilimler alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.

2-Beşeri bilimler alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir; beşeri bilimler alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.

3-Özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

4-Beşeri bilimler alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.

5-Beşeri bilimler alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.

2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili özgün çalışmalar yaparak ya da var olan çalışmalara yeni yorumlar getirirerek bilginin sınırlarını genişletir.

3-Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.

4-Beşeri bilimler alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

5-Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği 1-Beşeri bilimler alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirir.

2-Beşeri bilimler alanında ileri düzeydeki bilgileri, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla sorumluluğu altındaki kişilere anlatır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Beşeri bilimler alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

2-Beşeri bilimler alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

4-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Beşeri bilimler alanındaki bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.

3-Beşeri bilimler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

4-Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekler.

5-Tarihi ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilgili alandaki akademik ve mesleki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katkıda bulunur.

6-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçleri yönetir.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
2          
3          
1          
2          
3          
4          
5          
1          
2          
3          
4          
5          
1          
2          
1          
2          
3          
4          
1          
2          
3          
4          
5          
6