Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ulusal Alan Yeterlilikleri

TEMEL ALAN YETERLİLİK ÇERÇEVESİ


Program Çıktıları
PÇ-1İş yaşamında insan konusunda edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek.
PÇ-2İş yaşamında insanı anlamanın disiplinler arası bilgisine sahip olmak ve konusuyla ilgili uygulamaları değerlendirebilmek.
PÇ-3Bir sosyal sistem olarak çalışma ortamındaki etkileşim biçimleri ve çatışma yönetimine ilişkin dinamikleri kavramak ve bu konuda duyarlılık kazanmak.
PÇ-4Çalışma ortamının kalitesini yükseltecek kuramsal bilgi ve beceriler edinmek.
PÇ-5İşletme etiği bilinci geliştirmek.
PÇ-6İş dünyasında çeşitli işletme uygulamaları ve yönetim biçimlerinin insan üzerindeki etkilerini kavramak.
PÇ-7Çalışma yaşamında araştırma modeli geliştirme,veri toplama ve veri analiz etme bilgi ve becerisi kazanmak.
PÇ-8Uygulama modelleri geliştirebilme ve mevcut modelleri eleştirebilme yeteneği geliştirmek.
PÇ-9Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin kuramsal bilgilerini kullanarak İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili alt sistemler önerebilmek.
PÇ-10İnsan psikolojisinin işletme yaşamı üzerindeki etkilerine ilişkin içgörü kazanmak.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2-- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler 1-- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

3-- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2-- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

2-- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3-- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
2          
1          
2          
3          
1          
2          
3          
1          
1          
2          
3          
4          
1          
2          
3