Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Doktora
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Doktora Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

İşletme ve Yönetim Bilimleri


Program Çıktıları
PÇ-1Matematik, fen ve sosyal bilgilerini sistematik bir biçimde üst düzey araştırma yöntemlerini kullanarak kritik edebilecek, alternatifler geliştirebilecek becerileri kazanacaktır.
PÇ-2İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle(ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri özgün olarak tasarlayabilecek, oluşturabilecek ve yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.
PÇ-3İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış, v.s.) temel bilgiler ve bu alanlar arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları derinleştirebilecek, yaratıcı açılımlar yapabilecek sistematik biçimde bilime yenilik getiren yeni ve karmaşık eleştirel analizini yapabilecek becerileri kazanacaktır..
PÇ-4Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında özgün bir şekilde planlamayı, tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.
PÇ-5İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, sistematik ve bilimsel araştırmalar yaparak değerleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).
PÇ-6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).
PÇ-7İşletme alanında bilimsel yayın yapabilecek, didplinlerarası sorun çözebilecek, yaratıcı ve eleştirel düşünme yetkinliği kazanabilecektir.(communicative skills).
PÇ-8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde sosyal ilişkileri yönlendirebilecek, liderlik yapabilecek, özgün görüşleri açıklama ve savunmada yetkinlikler kazanmış olacaktır.
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak,toplumsal ve bilimsel olayları değerleyebilecek ve etik konularda çözüm üretebilecek becerileri kazanacaktır.
PÇ-10Mesleki alanında bilimsel temelli akademik çalışmalarında sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini kazanacaktır.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Beceriler 1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
2          
1          
2          
3          
4          
1          
2          
3          
1          
1          
2          
3          
1          
2          
3