Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bitki Stres Fizyolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0020 Bitki Stres Fizyolojisi 3/0/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Stres faktörlerini ve sınıflandırılmasını öğrenmek, bitkide oluşan stresin ölçüm metodlarını ve bunların seçim kriterlerini kavrayabilmek, stres altında sinyal iletimini öğrenmek, bitkilerin strese cevaplarını doku, hücre ve metabolik düzeyde incelemek ve kullanılan yöntemlerin seçim kriterlerini anlamak, bitkilerin stresten kaçış ve korunma yaklaşımlarını anlamak, stres proteinleri (antioksidantlar) işlevleri ve sentez yöntemlerini öğrenmek, abiyotik streslerin detaylı incelenmesi (sel ve kuraklık stresi, tuz ve ozmotik stres, soğuk stresi, yüksek sıcaklık stresi, toksik maddelerin yol açtığı stresler), çeşitli stres faktörlerinin aynı anda oluşması yani çoklu stres etkileşimlerini yorumlayabilmek, küresel iklim değişikliğinin bitkilere etkisini anlamak ve yorumlayabilmek, bitki stres direncini arttırmak için kullanılan yaklaşımların detaylı incelenmesi
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özge Çelik
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Haftanın her günü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü binası, M-1-03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Öğretmen merkezli bilgisayar sunumu

- Anlatım

- Tartışma

- Bağımsız çalışma

- Animasyon ve videolar

- İnternet araştırması

- Bilimsel yayınların takibi ve incelenmesi
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1Bitkilerde oluşan biyotik ve abiyotik stresin doku, hücre ve metabolik düzeyde yol açtığı farklılıkların nedenlerini ve bu değişikliklerin oluşturduğu savunma mekanizmalarını anlayabilme ve yorumlayabilme.
ÖÇ-2Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı çoklu stres etkileşimlerinin etkilerini anlayabilme.
ÖÇ-3Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı verim kaybının engellenmesi veya bitkilerden elde edilen verimin arttırılması amacıyla kullanılabilecek olan transgenik yaklaşımlar için tahminde bulunabilme.
ÖÇ-4Ders sırasında edindiği stres ölçüm, bitkide oluşan etkilerin incelenmesi, stres cevaplarının yorumlanması becerilerini konu ile ilgili bilimsel yayınların yorumlanmasında kullanabilme.
ÖÇ-5Lisans eğitimi sırasında edindiği temel bilgileri ve ders sırasında öğrendiklerini mevcut bilimsel verileri değerlendirmede kullanarak toplumsal problemler konusunda çıkarımlar yapabilme.
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5