Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Poliaminler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
FMG0003 Poliaminler 3/0/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Bir amin türevi olan poliaminlerin  kimyasal yapıları ve biyosentez yolları öğrenildikten sonra, bu katyonik maddelerin hücre devri, apoptoz, hücre çoğalması ilşkileri tartışılacak ve daha sonra farklı kanser tiplerinde poliamin biyosentezinin etkinliği üzerinde durulacaktır.  Daha sonra bu ön bilgilere dayanarak farklı kanser tiplerinde poliamin biyosentezi inhibitörlerinin ve analoglarının etki mekanizmaları moleküler düzeyde alınarak poliaminlerin kanser tanı ve tedavisinde moleküler markır olarak kullanılabilirlikleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca bitki poliaminleri, bitki gelişiminde poliamin biyosentezinin rolü ve bitki stres kontrolünde poliaminlerin etkinliği üzerinde durulacak ve beslenme ve poliamin ilişkisi ele alınacaktır.  Bu bilgilenmelerin ışığında öğrenciler  farklı kanser ve bitki stres ilişkilerine dayalı araştırmalarını tasarlayabilecekler ve bu araştırmalarında poliaminleri bir moleküler alet olarak nasıl kullanabileceklerini öğrenmiş olacaklardır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Narçın Palavan Ünsal
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Her gün, MOBIGEN, Ataköy Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, ppt sunumlar ve animasyonlar
Temel Kaynaklar J.Y. Wang R.A. Casero.  (Eds.) Polyamine Cell Signalling. Physiology, Pharmacology and Cancer Reesearch. Humana Press, 2006.

  H.E. Wallace (Ed.)  Essays in Biochemistry.The Polaymines small molecules  in the 'Omic' era. Portland Press,  2009.

S. Bardoz and A. White.  Polyamines in Helath and Nutrition. Kluwer Academic Publishers, 1999.

R.D. Slocum and H.E. Flores. Biochemistry and Physiology of Polaymines in Plants. CRC Press, 1991.

 
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Poliaminlerin tanımı, biyosentezi sözlü anlatım
2. Hafta Poliaminlerin katabolizması sözlü anlatım
3. Hafta Poliamin inhibitörleri, analogları ve az bulunan poliaminler sözlü anlatım
4. Hafta Poliamin homeostası ve antizimler sözlü anlatım Değerlendirme
5. Hafta S-adenozilmetiyonin dekarboksilaz sözlü anlatım
6. Hafta Hücre devri ve poliaminler, sözlü anlatım
7. Hafta Hücre sinyal yolağında poliamin etkileşimi sözlü anlatım
8. Hafta Poliaminlerin apoptozla ilişkileri sözlü anlatım Değerlendirme
9. Hafta Poliaminler ve Kanser sözlü anlatım
10. Hafta Poliamin bazlı terapotik ajanların tasarlanması sözlü anlatım
11. Hafta Bitkilerde poliaminler ve işlevleri sözlü anlatım
12. Hafta Beslenmede poliaminlerin önemi sözlü anlatım Değerlendirme
13. Hafta Poliamin tayininde kullanılan yöntemler sözlü anlatım
14. Hafta Gelecekte poliaminlerin kullanım alanları sözlü anlatım
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 20
Kısa sınav(lar) 4 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 4 20
Final 1 50


ÖÇ-1Poliaminlerin kimyasal yapılarının, biyosentezinin, inhibitör mekanizmalarının ve analoglarının öğrenilmesi
ÖÇ-2Poliaminlerin hücre çoğalması, hücre devri ve apoptoz ve hücre sinyal yolakları ile olan etkileşimlerinin öğrenilmesi
ÖÇ-3Poliaminlerin farklı kanserlerle olan moleküler düzeydeki ilişkilerinin öğrenilmesi
ÖÇ-4Farklı kanserlerde poliaminlerin tanı ve tedavi aşamalarında moleküler hedeflere yönelik olarak nasıl kullanılabileceklerinin öğrenilmesi
ÖÇ-5Poliaminlerle beslenme arasındaki etkileşimlerin öğrenilmesi
ÖÇ-6Bitki stres mekanizması ile poliaminlerin arasındaki moleküler ilişkilerin öğrenilmesi
Program Çıktıları
PÇ-1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, alanda var olan problemleri belirleyebilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilme yetisine sahip olmak.
PÇ-2Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi ve moleküler genetik temel alanlarında özgün çalışmalar için yeni teknolojilere dayalı araştırma stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
PÇ-3En az bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili konuları tartışabilmek.
PÇ-4Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve alanının bilgi ve becerilerini, diğer disiplinlerin bilgileri ile sentezleyerek bu sorunlara çözüm üretebilme yetisini kazanabilmek.
PÇ-5Uzmanlık alanının bilgi birikimi ve bilimsel yaklaşımları çerçevesinde bağımsız karar alabilmek ve yaratıcılık becerilerini kullanarak proje üretebilmek ve yürütebilmek.
PÇ-6Problemi çözüm aşamasında bağımsız karar alabilmek ve becerilerini kullanarak ekip çalışmasına uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilmek.
PÇ-7Edinmiş olduğu bilgi birikimini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alan içi ve/veya alan dışı gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek.
PÇ-8Araştırmalarında insan hakları ve bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-9Alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
PÇ-10Program süresince edinilen bilgi ve becerilerin bir üst akademik düzeyde devam ettirilebilmesi için gereken donanıma sahip olabilmek.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6