Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Kamu Hukuku (Doktora) Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Hukuk Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1PÇ 1. Kamu hukuku alanına ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmesi, derinleştirmesi ve bu kavram ve kurumlara ilişkin yenilik içeren özgün tanım ve nitelendirmelere ulaşması;
PÇ-2PÇ 2. Kamu hukuku alanına ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı, edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz etmesi, değerlendirmesi ve buradan hareketle yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşması;
PÇ-3PÇ 3. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirmesi ve kullanması;
PÇ-4PÇ 4. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirmesi ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırması, analiz etmesi;
PÇ-5PÇ 5. Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm önerileri geliştirmesi;
PÇ-6PÇ 6. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirmesi ve yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırması, bu doğrultuda özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirmesi ve hukuk kuram ve uygulamasına katkıda bulunması;
PÇ-7PÇ 7. En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli veya özgün bir yapıt üreterek hukuk kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunması;
PÇ-8PÇ 8. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirmesi;
PÇ-9PÇ 9. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunması ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurması;
PÇ-10PÇ 10. Bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurması ve tartışması;
PÇ-11PÇ 11. Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurması;
PÇ-12PÇ 12. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını yaygınlaştırması ve topluma egemen kılma yolunda faaliyette bulunması;
PÇ-13PÇ 13. Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunması.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

Beceriler 1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

3-Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
1             
2             
1             
2             
3             
4             
1             
2             
3             
1             
1             
2             
3             
1             
2             
3