Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ulusal Yeterlilikler

Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Metinler, yazarlar, türler ve akımlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar
PÇ-2Araştırma metodlarını ve farklı eleştirel yaklaşımları çok iyi öğrenirler.
PÇ-3Metinleri farklı teorik açılardan inceleyebilirler.
PÇ-4Edebiyat eleştirisi konusunda yetkinlik kazanırlar.
PÇ-5İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında bağımsız araştırma yürütebilirler.
PÇ-6İyi kurulmuş tezlerle metinler ve bağlamlar konusundaki yorumlarını ifade eder ve paylaşabilirler.
PÇ-7İncelemelerini ve araştırmalarını sunarken doğru terminoloji kullanırlar.
PÇ-8Kendi konularında bilimsel tartışmalara katılabilirler.
PÇ-9Kendi alanlarındaki en son araştırmaları eleştirel olarak değerlendirebilir ve kullanabilirler.
PÇ-10Açık ve örtük kültürel normların ve önyargıların algıları ve yargıları nasıl etkilediğini görür ve gösterirler.
PÇ-11İngiliz dili ve edebiyatının çok disiplinli yapısını ve diğer disiplinlerle karmaşık ilişkisini kavrarlar.
PÇ-12Doktora düzeyinde akademik çalışmalar yapabilecek yetkinliğe erişirler.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
1            
2            
1            
2            
3            
1            
2            
3            
1            
1            
2            
3            
4            
1            
2            
3