Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizik Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Yüksek Lisans Yeterlilikleri

Doğa Bilimleri Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Fizik bilgi ve deneyimini genişleterek fiziksel kavramları derinden anlama becerisini kazanmak
PÇ-2Disiplinler arası ilişkileri kavrayarak yorumlayabilmek ve sentez yapabilmek
PÇ-3Alan bilgisini diğer çalışma gruplarına yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmek
PÇ-4Farklı veri tabanları ve kaynakları kullanarak uzmanlık alanındaki problemleri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek
PÇ-5Uzmanlaşma alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilişim teknolojilerinden faydalanarak kullanabilmek
PÇ-6Fizik biliminin temellerini ileri düzeyde kavramak ve problem çözme yetisini kazanmak
PÇ-7Bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-8En az bir yabancı dilde bilimsel okuma ve yazma yetisini kazanmak
PÇ-9Uzmanlık alanındaki gelişmeleri kapsamlı literatür taramaları yaparak izleyebilmek
PÇ-10Bağımsız karar alabilme ve yaratıcılık becerilerini geliştirebilmek
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

3-- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2-- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

2-- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3-- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
2          
1          
2          
3          
1          
2          
3          
1          
1          
2          
3          
4          
1          
2          
3