Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Milletlerarası Tahkim Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0233 Milletlerarası Tahkim Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Milletlerarası tahkim hukukuna ilişkin konuları mevzuat, milletlerarası antlaşmalar ve doktrin kapsamında öğretmek; mahkeme kararlarıyla birlikte sorunların ortaya çıkışı ve bu sorunların mevzuat veya milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde çözümü konularında öğrencileri bilgilendirmek; milletlerarası tahkim davalarının farklı özelliklerini ortaya koymak ve bu davalarda öğrencilere “uluslararası” düşünme yeteneğini kazandırmak.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar III. sınıfa gelmiş bütün öğrenciler alabilir
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Emre Esen
Asistanlar Arş. Gör. Barış Mesci, Arş. Gör. Merve Akbulut
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi,16.00-18.00, Şirinevler Yerleşkesi II no.lu amfi
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi,16.00-18.00, Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım, tartışma, mahkeme kararlarının değerlendirilmesi.

 
Temel Kaynaklar

 1) Cemal ŞANLI, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Beta Yayınevi, 6. Bası, İstanbul, 2016 Şubat, ISBN 9786053774853

2) Nuray EKŞİ/Ergin NOMER/Günseli GELGEL; Milletlerarası Tahkim C.I, ISBN978-295-895-1, Milletlerarası Tahkime İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar C.II, ISBN978-295-895-3; Beta Yayınevi, 5. bası, İstanbul, 2016/11

3) Ziya AKINCI, Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayınevi, 4. Bası, Ankara,2016 Mart, ISBN 9750205408

 

Diğer Kaynaklar Dersle ilgili olarak yazılmış kitapların ve bazı makalelerin listesi.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tahkim Kavramı, Önemi ve Tarihi Gelişimi SA
2. Hafta Milletlerarası Tahkime İlişkin Temel Kavramlar SA
3. Hafta Milletlerarası Tahkim Mevzuatı ve Antlaşmalar SA
4. Hafta Uluslararası Tahkim Kuruluşları SA
5. Hafta HUMK’un Tahkimle İlgili Düzenlemesi SA/VA
6. Hafta Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Cenevre Konvansiyonu SA/VA
7. Hafta Milletlerarası Tahkim Kanunu SA/VA
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi kavramları; Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinin Hukuki Dayanakları SA/VA
10. Hafta MÖHUK’a Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi SA/VA
11. Hafta New York Konvansiyonuna Göre Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi SA/VA
12. Hafta Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Türk Mahkemesi Kararları SA/VA
13. Hafta Yabancı sermaye yatırımları ve Tahkim Hakkında Genel Bilgi SA/VA
14. Hafta Yabancı Sermaye Mevzuatı, Yabancı Sermayenin Korunması ve Teşvikine İlişkin İki ve Çok Taraflı Antlaşmalar, ICSID Tahkim Davaları SA/VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Türk tahkim mevzuatı ve tahkim alanında Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalar hakkında bilgilendirilmesi
ÖÇ-2Uluslararası tahkim kuruluşları ve bu kuruluşlarda görülen davalarla ilgili olarak bilgilendirilmesi.
ÖÇ-3Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi konularında bilgilendirilmesi.
ÖÇ-4ICSID tahkim davaları başta olmak üzere yatırım uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümü hakkında bilgi sahibi olması.
ÖÇ-5Türk Devleti’ne ve kamu kurumlarına karşı açılan tahkim davaları hakkında bilgilendirilmesi.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5