Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Vergi Hukuku I (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK5106 5 Vergi Hukuku I (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Vergi mali yükümlülüğünün bağımsız bir hukuk alanı konusu olarak anlaşılmasını ve bu bağlamda, Türk Vergi Sistemi’nin taşıyıcı genel ilke ve kurallarının hukuki analiz yapabilecek düzeyde, -takiben- Türk Gelir Vergisi Sistemi’nin ise genel hatları itibariyle öğrenilmesini sağlamak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Asistanlar Yasemin Cangüloğlu
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar

-AY, VUK, GVK ve KVK, bu kanunlara bağlı ilgili genel düzenleyici idari işlemler ile AYM ve Danıştay kararları;

-Mualla ÖNCEL/Ahmet KUMRULU/Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 2013, 22. Bası, ISBN no: 9789757425861;

- Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Vergi Ödevi İlişkisinin tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü -Hukuk Devleti Bakış Açısıyla-, 2013, ISBN: 9789750225093;

-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Gelir Vergilendirilmesinin Temelleri, Beta Yayınevi 2003, ISBN no: 975-295-214-3;

- Funda BAŞARAN, Anayasa Temelinde Benzeri Mali Yükümlülük, Prof. Oğuz İmregün'e Armağan, 1998, 857-881;

-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, “Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği Ve Bireysel Özerklik Sempozyumu, Ankara, 2009, ISBN no: 9789750209550, 147-202;

-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, 4369 Sayılı Kanun’a Göre “Gelir” Kavramının Anlamı, Vergi Dünyası, S.223 (Mart 2000), 114-124;

- Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Bir Adaletsizlik Örneği: Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Fasikül, S.30 (Mayıs 2012), 6-12;

- Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Kurumlar Vergisi Mükellefi “Ticari İşletme”, Vergi Sorunları Dergisi, S.268 (Ocak 2011), 91 vd.

Diğer Kaynaklar -Bu alanda yayınlanmış diğer bazı ders kitapları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Vergi kavramı, verginin devletin diğer gelir kaynaklarından ve özellikle diğer mali yükümlülük türlerinden ayırt edilmesi SA
2. Hafta Vergi hukukunun konusu, hukuk düzeni içindeki yeri ve kaynakları SA
3. Hafta Vergi Hukukunda yorum ve ekonomik yaklaşım ilkesi SA
4. Hafta Anayasal vergilendirme ilkeleri (şekli hukuk devleti ilkesinden kaynaklanan ilkeler) SA
5. Hafta Anayasal vergilendirme ilkeleri (maddi hukuk devleti ilkesinden kaynaklanan ilkeler) SA
6. Hafta Anayasal vergilendirme ilkeleri (temel hak ve özgürlüklere vergilendirme yoluyla yapılan müdahalede sınır) SA
7. Hafta Vergi ödevi ilişkisi (ilişkinin hukuki niteliği, kurulma anı, konusu ve tarafları) SA
8. Hafta Vergi ödevi ilişkisi (ilişkinin taraflarının hakları/yetkileri ve ödevleri/görevleri) SA
9. Hafta Vergi ödevi ilişkisi (ilişkinin sona ermesi) SA
10. Hafta Özel vergi hukukuna giriş (Gelir Vergisi: gelir kavramı, verginin mükellefi, mükellefiyet türleri) SA
11. Hafta Gelir vergisi (vergiyi doğuran olay, gelir unsurları) SA
12. Hafta Gelir vergisi (gelir unsurları) SA
13. Hafta Gelir vergisi matrahı SA
14. Hafta Gelir vergisi beyanı, tarifesi ve ödenmesi, Pratik Çalışma
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 90


ÖÇ-11. Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
ÖÇ-22. Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
ÖÇ-33. Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
ÖÇ-44. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
ÖÇ-55. Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
ÖÇ-66. Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6