Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Medeni Usul Hukuku I (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK5101 5 Medeni Usul Hukuku I (Tek) 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Özel hukuk uyuşmazlıklarında mahkemelerde uygulanan yargılama usulüne ilişkin kuralların öğretilmesi.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz, Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil
Asistanlar Arş. Gör. Gökhan Aykut
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz, Pazartesi, 13.00-17.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım, Vakıa Analizi
Temel Kaynaklar 1- Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, 5. Bası, 2017 İstanbul.

2- Pekcanıtez, Hakan/Özekes, Muhammet/Akkan, Mine, Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar, 19. Bası, 2017 İstanbul.

3- Pekcanıtez, Hakan/Taş Korkmaz, Hülya/Meriç, Nedim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 7. Bası, 2017 İstanbul.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta −MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER ( Medenî Usûl Hukukunun Hukuk Dalları Arasındaki Yeri; Medenî Usûl Hukukunun Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanması; Medenî Usul Hukukunun Kaynakları; Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yorumu) SA
2. Hafta −YARGI(Yargı Kavramı; Yargı Çeşitleri) −MAHKEMELER (İlk Derce Mahkemeleri; Bölge Adliye Mahkemeleri; Yargıtay) −GÖREV SA
3. Hafta −YETKİ −İŞBÖLÜMÜ SA, VA
4. Hafta −MERCİ (YARGI YERİ) TAYİNİ −YARGI GÖREVLİLERİ (Hâkimler; Savcılar; Adliye Memurları; Avukatlar; Noterler) SA, VA
5. Hafta −USÛL İŞLEMLERİ (Taraf Usûl İşlemleri; Mahkeme Usûl İşlemleri) −SÜRELER SA
6. Hafta −ESKİ HALE GETİRME −TEBLİGAT SA
7. Hafta −TARAFLAR (Taraf Kavramı; Taraf Ehliyeti; Dava Ehliyeti; Dava Takip Yetkisi; Taraf Sıfatı; Tarafların Değişmesi; Tarafların Temsili; Dava Arkadaşlığı) SA, VA
8. Hafta −DAVAYA MÜDAHALE (Fer’i Müdahale; Davanın İhbarı; Asli Müdahale) SA, VA
9. Hafta −MEDENÎ USÛL HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER SA, VA
10. Hafta DENEME SINAVI HAFTASI
11. Hafta −DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Hak Arama Özgürlüğü, Hukukî Korunma Talebi ve Dava Kavramı; Dava Şartları; Dava Çeşitleri) SA, VA
12. Hafta −DAVANIN AÇILMASI (Dava Hakkı; Dava Dilekçesi; Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi; Davanın Açılma Zamanı) SA, VA
13. Hafta −DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI (Maddi Hukuk Bakımından; Usûl Hukuku Bakımından) −TEMİNAT GÖSTERİLMESİ SA, VA
14. Hafta −DAVAYA CEVAP (Savunma Hakkı; Savunma Şekli; Savunma Sebepleri; Cevap Dilekçesi; Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi; Cevap Süresi; Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları) SA, VA
15. Hafta FİNAL SINAVLARI
16. Hafta FİNAL SINAVLARI
17. Hafta FİNAL SINAVLARI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-11. Medenî usûl hukukunun hukuk dalları arasındaki yeri, medenî usûl hukukunun yer ve zaman itibariyle uygulanması, medenî usul hukukunun kaynakları ve medenî usûl hukuku kurallarının yorumlanması konularında bilgi sahibi olunması.
ÖÇ-22. Mahkemeler teşkilatı hakkında bilgi sahibi olunması ve ilk derece mahkemelerine ilişkin görev ve yetki kurallarını somut olaya uygulama becerisinin kazanılması.
ÖÇ-33. Davada taraf, taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takip yetkisi, taraf sıfatı, tarafların değişmesi, tarafların temsili, dava arkadaşlığı kavramlarına hâkim olunması, bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olunması.
ÖÇ-44. Medeni usûl hukukuna hâkim olan ilkeleri anlama ve yorumlama becerisine sahip olunması.
ÖÇ-55. Hak arama özgürlüğü, hukukî korunma talebi, dava kavramı, dava şartları, dava çeşitleri çerçevesinde dava hakkında genel bilgilere sahip olunması.
ÖÇ-66.Dava dilekçesinin zorunlu unsurları ile diğer unsurlarının öğrenilmesi ve dava dilekçesi hazırlama becerisine sahip olunması.
ÖÇ-77.Dava açılmasının maddi hukuk ve usûl hukuku bakımından sonuçlarını anlama ve değerlendirme becerisine sahip olunması.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7