Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sağlık Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0229 Sağlık Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

Öğrencinin, sağlık hukukunda temel kavramlar, hasta ve sağlık çalışanı hakları, cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklar, aydınlatılmış onam, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, belgelendirme ve sigorta sistemleri konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

5.  
 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özge Sırma Gezer
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 13:00-14:50, KÜ Hukuk Fakültesi -Amfi I
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe, 13:00-14:50, KÜ Hukuk Fakültesi - Amfi I
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -İnteraktif yöntemler, Anlatım, Tartışma, olgu örnekleri
Temel Kaynaklar

Arıcan N. Uzman Hekimin Yasal Hakları, hukuki Sorumlulukları ve Aydınlatılmış Onam. Ed: Kaynak S, Yazar Z, . İçinde:Oftalmolojide Malpraktis. Hekmin yasal hak ve sorumlulukları. Galenos Yayınevi, 2012, ANKARA

Üçışık, F. Sağlık Hukuku, Ötüken yayınları, 2017.

 

 Aslanova K, Sağlık Hukuku Ders Notları,Aristo Yayınları, Ocak 2017.

Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş – Tanışma ve Ders İle İlgili Genel Tanımlama – Tarihçe Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar – Tıbbi Uygulama Hatalarında Diğer Ülkelerle Karşılaştırma Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
2. Hafta Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları Sağlık Çalışanın Cezai Hukuki Mesleki ve İdari Sorumlulukları Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
3. Hafta Tıbbi uygulama - Sözleşme Tıbbi uygulamada Hukuka Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
4. Hafta Tıbbi Müdahale ve Hukuka Uygunluk - Yasalar - -Etik Yaklaşım Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
5. Hafta Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hekim- Yardımcı Sağlık Personeli ) Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
6. Hafta Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hasta) Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç - Sistem Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
9. Hafta Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu Açısından Değerlendirme Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
10. Hafta Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
11. Hafta Tıbbi uygulama hatası iddiaları ve medya Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
12. Hafta Tıbbi Uygulama Hataları Ve Sigorta Sistemi Sözlü anlatım, Powerpoint, ve interaktif eğitim teknikleri
13. Hafta Olgu Örnekleri Kusur Tespiti SA, Olgu sunumu ve tartışması
14. Hafta Olgu Örnekleri yargı kararları SA, Olgu sunumu ve tartışması
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1ÖÇ.1Tıp Hukuku tarihçesi, temel kavramlar, hasta hekim ilişkisi konularında genel bilgi sahibi olmak
ÖÇ-2ÖÇ 2. Dünyada Tıbbi Uygulama hatalarına yaklaşım, mukayeseli değerlendirme
ÖÇ-3ÖÇ 3. Sağlık Çalışanın Cezai, Hukuki, Mesleki ve İdari Sorumlukları
ÖÇ-4ÖÇ 4. Hatalı Tıbbi Uygulamanın aydınlatılmıs onam kavramı açısından incelenmesi konusunda bilgi sahibi olması.
ÖÇ-5Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Sürecin Hekim ve Yardımcı Sağlık Personeli Bakımından değerlendirilmesi, Özellikle Tıp Dışı Uygulamalar Konusunda Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-6Hatalı Tıbbi Uygulamaların Ceza Hukuku ve Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Bilgisinin Edinilmesi
ÖÇ-7Tıbbi Uygulama Hatalarında Belgelendirme ve Bilirkişilik Kurumlarında Raporlandırma Süreçleri Konularında Bilgi sahibi Olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7