Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Anayasa Yargısı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0228 Anayasa Yargısı 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Bu dersin amacı farklı tipteki anayasa yargısı sistemlerini karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele almak ve Türk anayasa yargısını detaylı biçimde incelemektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ceren YILDIZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi, Perşembe, Adalet Amfisi I, 10:00 - 11:45
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi, 5. Kat H501 , Perşembe 12:00-13:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım

-Tartışma
Temel Kaynaklar -İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı,İmge Yayınevi, İstanbul, 2007.

-Bertil Emrah Oder, Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta, 2010.

- Bertil Emrah Oder ve Korkut Kanadoğlu, Uygulamalı Anayasa Hukuku, Beta, 2016.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Anayasa Yargısının Biçimleri Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (T)
2. Hafta Anayasa Mahkemelerinin Oluşumu (SA), (T)
3. Hafta Anayasaya Uygunluk Denetimin Zaman ve Yöntem Bakımından Tasnifi (SA), (T)
4. Hafta Anayasaya Uygunluk Denetiminin Alanı (SA), (T)
5. Hafta Anayasaya Uygunluk Denetiminin Sonuçları (SA), (T)
6. Hafta Anayasa Mahkemelerinin diğer fonksiyonları (SA), (T)
7. Hafta ARA SINAV ARA SINAV
8. Hafta 1982 Anayasası’na Göre Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri (SA), (T), Karar Tahlili (KT), Pratik Çalışma (PÇ)
9. Hafta Türk Anayasa Mahkemesinin Kararlarının İncelenmesi; “Yürürlüğün Durdurulması” (SA), (T), (KT), (PÇ)
10. Hafta Türk Anayasa Mahkemesinin Kararlarının İncelenmesi; Özgürlüklere İlişkin Kararlar (SA), (T), (KT), (PÇ)
11. Hafta Türk Anayasa Mahkemesinin Kararlarının İncelenmesi; “Anayasa Değişikliklerine İlişkin Kararlar” (SA), (T), (KT), (PÇ)
12. Hafta Türk Anayasa Mahkemesinin Kararlarının İncelenmesi; “Cumhuriyetin Niteliklerine İlişkin Kararlar” (SA), (T), (KT), (PÇ)
13. Hafta Türk Anayasa Mahkemesinin Kararlarının İncelenmesi; “Parti Kapatma Davaları” (SA), (T), (KT), (PÇ)
14. Hafta Türk Anayasa Mahkemesinin Kararlarının İncelenmesi; “Yüce Divan Sıfatıyla Verilen Kararlar” (SA), (T), (KT), (PÇ)
15. Hafta FİNAL FİNAL
16. Hafta FİNAL FİNAL
17. Hafta FİNAL FİNAL
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1Anayasa Yargısının oluşum sürecini bilmek ve gelişim sürecini değerlendirebilmek.
ÖÇ-2Anayasa Yargısı sistemlerini karşılaştırarak değerlendirebilmek.
ÖÇ-3Türk Anayasa Mahekesinin işleyişini bilmek, gerektiği durumlarda sistemi işletebilmek.
ÖÇ-4Türk Anayasa Mahkemesinin temel konulardaki içtihadlarını değerlendirebilmek.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4