Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sınai Mülkiyet Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0226 Sınai Mülkiyet Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Öğrencilerin fikri mülkiyet hukuku alanında lisans düzeyinde bilgi edinmesini sağlamaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Safiye Nur Bağrıaçık
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Safiye Nur BAĞRIAÇIK Çarşamba 14:00 / 16:00, Perşembe 14:00/16:00, H-402 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım

 
Temel Kaynaklar Cahit Suluk/Rauf Karasu/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayınları, 2017. Hanife Öztürk, Markaların Korunması, İstanbul, 2004. Savaş Bozbel, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2015.
Diğer Kaynaklar -6702 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler.

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Markalar Hukuku, Tarihi Gelişimi, Teoriler ve Kaynaklar SA
2. Hafta Marka Kavramı, Türleri ve Sınıflandırılması SA
3. Hafta Marka Hakkı, Tescil ve Yenileme SA
4. Hafta Tescil Engelleri SA
5. Hafta Markanın Korunma ve Kapsamı SA
6. Hafta Markanın Kullanılması Zorunluluğu SA
7. Hafta Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması, Hükümsüzlüğü ve Sona Ermesi SA
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Patent Kavramı, Buluş ve Patent Verilebilirlik Şartları SA
10. Hafta Patent Başvurusu, Patentin Hükümsüzlüğü ve Sona Ermesi SA
11. Hafta Patentin İhlali, Hukuk ve Ceza DavalarıPatentin İhlali, Hukuk ve Ceza Davaları SA
12. Hafta Endüstriyel Tasarım Kavramı, Çeşitleri SA
13. Hafta Faydalı Model Kavramı, Uygulanacak Hükümler, SA
14. Hafta Faydalı Model Kavramının Korunma Şekli, Sınırları ve Süresi SA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Günümüzde yaygın olarak uygulanan bir alan olan sınai mülkiyet hukukunu kavramsal ve kuramsal olarak anlayabilecek bilgi birikimine sahip olurGünümüzde yaygın olarak uygulanan bir alan olan sınai mülkiyet hukukunu kavramsal ve kuramsal olarak anlayabilecek bilgi birikimine sahip olur
ÖÇ-2Somut olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları tespit edebilir, nerede ve nasıl kaynak bularak çözebileceğinin öğrenir
ÖÇ-3Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası düzenleme ve uygulamalar hakkında bilgi edinir. Uygulanacak hükümleri ve bu hükümlerin uygulanma sırasını, genel ilke ve kavramları öğrenir ve somut problemlere uygulayabilir
ÖÇ-4Fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramları birbirinden ayırt edebilir
ÖÇ-5Türk Hukukunda sınai mülkiyet alanında korunmayı doğuran haksız kullanım modelleri hakkında bilgi sahibi olur ve ihlali halinde uygulanacak kuralları tespit edebilir, koruma sistemini hakkında bilgi sahibi olur
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5