Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Ceza Hukuku Genel Hükümler II (Tek)

Ceza Hukuku Genel Hükümler II (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK4102 4 Ceza Hukuku Genel Hükümler II (Tek) 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Öğrencinin suçun unsurlarından Kusurluluk ile Suçun Özel Görünüş Biçimleri ile Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri ve Ceza İlişkisini Ortadan Kaldıran Nedenler konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Dr.h.c. Bahri ÖZTÜRK
Asistanlar Yrd. Doç. Dr. Efser Erden Tütüncü
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, karar tahlili, norm tahlili, olay çözümleme, ödev sunumu
Temel Kaynaklar

Demirbaş; Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, Eylül 2017.

Koca; Mahmut, Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin yayınları, ankara, Eylül 2017.

Öztürk; Bahri- Erdem; Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayınları,Ankara, 2017.

Özgenç; İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017 Eylül.

Artuk; M. Emin- Gökcen; Ahmet,Çakır; Kerim, Alşahin; Mehmet Emin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Turhan Yayınevi, Ankara,2017.

Zafer; Hamide-Centel; Nur- Çakmut; Özlem, Beta Yayınları, İstanbul, 2017.

 

Diğer Kaynaklar -Ceza Hukuku Mevzuatı, Ceza Hukuku Alanında Yazılı Tüm Eserler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Olarak Kusurluluk Kavramı, Kusur Yeteneği Kavramı, Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman, Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller (SA), (U)
2. Hafta Kusurluluğun Esasını Açıklayan Teoriler, Kusurluluğun Kapsamı ve Genel Olarak Kusur Çeşitleri (SA), (U)
3. Hafta Kast Kavramı, Kasdın Hukuki Esası, Kasdın Unsurları, Kast ile Saik ve Kasdın Yoğunluğu, Suçun Çeşitli Aşamalarında Kasdın Durumu ve Kasdın Aranacağı Zaman, Kasdın Çeşitleri (SA), (U)
4. Hafta Taksir Kavramı, Taksirin Hukuki Esası, Taksirin Unsurları, Taksirin Gerçekleşme Şekilleri, Taksirin Çeşitleri, Bilinçli Taksir, Taksirli suçlarda Yaptırım (SA), (U)
5. Hafta Netice Sebebiyle Ağırlaşmış suç, Kabahatlerde Kusur, Objektif Sorumluluk ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlar, Ceza Hukukunda Hata (SA), (U)
6. Hafta Kusurluluğu Kaldıran Haller, Kusurluluğu Azaltan Sebep Olarak Haksız Tahrik, Genel Olarak Suçun Özel Görünüş Biçimleri (SA), (U)
7. Hafta Teşebbüs, İştirak (SA), (U)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Suçların İçtimaı (Genel Olarak, Kanunların İçtimaı, Zincirleme Suç, Fikri İçtima)Suçun Hukuki Konusu ve Mağdur (SA), (U)
10. Hafta Genel Olarak Ceza Hukuku Yaptırımları, Ceza Kavramı, Ceza Teorileri, Cezanın Özellikleri ve Nitelikleri, Cezanın Amaçları, Genel Olarak Cezaların Türleri, Ölüm Cezası (SA)
11. Hafta Hürriyeti bağlayıcı Cezalar, Para Cezaları (SA)
12. Hafta Güvenlik Tedbirleri Kavramı, Hukuki Niteliği, Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri (SA)
13. Hafta Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi, Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar (SA)
14. Hafta Ceza İlişkisinin Düşmesi (SA)
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1ÖÇ 1.Genel Olarak Kusurluluk Kavramı ile Kusur Yeteneği Kavramı, Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller Konusunda Bilgi Sahibi Olması.
ÖÇ-2ÖÇ 2. Kusurluluğun Esasını Açıklayan Teoriler ile Kast ve Taksir Kavramları Konusunda Bilgiye Sahip Olması.
ÖÇ-3ÖÇ 3. Ceza Hukukunda Hata( Yanılma), Genel Olarak Kusurluluğu Kaldıran Haller ile Haksız Tahrik Konularında Bilgi Sahibi Olması.
ÖÇ-4ÖÇ 4. Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri Konusunda Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-5ÖÇ 5. Suçun Hukuki Konusu ve Suçun Mağduru Konusunda Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-6ÖÇ 6. Ceza Hukukunda Yaptırımlar ve Güvenlik Tedbirleri Konusunda Bilgi Sahibi Olması.
ÖÇ-7ÖÇ 7. Ceza İlişkisinin Düşmesi Konusunda Bilgi Sahibi Olması.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7