Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Siyasal Akımlar

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0221 Siyasal Akımlar 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Siyasal Akımlar dersi ile günümüze kadar ortaya çıkan belli başlı siyasal düşünce akımlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Ömer Korkmaz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım,

- Soru-Cevap,

- Tartışma,

- Demonstrasyon.
Temel Kaynaklar  Ayferi GÖZE, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, İstanbul 2009
Diğer Kaynaklar
Oktay UYGUN, Devlet Teorisi, XII Levha Yay., İstanbul 2014. 

Kıvanç ERTOP, Çetin YETKİN; Sosyo Ekonomik Temelleriyle Siyasal Düşünceler Tarihi, Say Yayınları, İstanbul 1985.

Oktay UYGUN, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılâp, İstanbul 2003.

Oktay UYGUN, İbni Haldun’un Toplum ve Devlet Kuramı, XII Levha, İstanbul 2008.

Oktay UYGUN, “Ulusüstü Siyasal Birlikler ve Küreselleşme”, Küreselleşme ve Ulus Devlet, YTÜ Yayınları, İstanbul 2001.

Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Cemal Bali AKAL, Levent KÖKER; Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge, Ankara 1994.

Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, 21. Basım, İstanbul 2008

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Amerikan Devrimi, Amerikan İç Savaşı ve Köleliğin Kaldırılması Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
2. Hafta Fransız Devrimi, 1830-1848 Devrimleri Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
3. Hafta Liberalizm ve Demokrasi Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
4. Hafta Sosyalizm Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
5. Hafta Marksizm Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
6. Hafta Bolşevik Devrimi Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
7. Hafta Küba Devrimi Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Anarşizm Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
10. Hafta İhtilalci Sendikalizm Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
11. Hafta Faşizm Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
12. Hafta Korporatizm - Mussolini Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
13. Hafta Nasyonel Sosyalizm Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
14. Hafta Sosyal Devlet Anlayışı Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


ÖÇ-11) Yakınçağ’da iktisadi akımların ışığında şekillenen siyasal akımlar incelenerek, ekonomik iktidar ve siyasal iktidar arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması
ÖÇ-22) Modern siyasal akımlar incelenerek, modern akımların nasıl ortaya çıktığı ve güncelliği hakkında kapsamlı bir görüş kazanılması
ÖÇ-33) Yakınçağ’da ortaya çıkan siyasal akımlar ve devlet anlayışları incelenerek, siyasal akımların devlet üzerindeki etkisi hakkında genel bir anlayışa sahip olunması
ÖÇ-44) Çağımızı etkileyen siyasal akımlar incelenerek, güncel siyasal akımlar ve bunların günümüze etkileri hakkında kapsamlı bir bilgi elde edilmesi
ÖÇ-55) Çağımızda birey-toplum-devlet arasındaki ilişki incelenerek, sosyal devlet anlayışı konusunda bilgi sahibi olunması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5