Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kriminoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0218 Kriminoloji 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Suçu ve suç olgusu ile ilgili kişileri, bunlar arasındaki ilişkiyi, sebep sonuç ölçütleri içinde her türlü etken bakımından inceleyen bir bilim dalı olan kriminoloji, suç konusunu incelerken birçok disiplinden faydalanır. Kriminoloji dersi ile amaçlanan, öğrencilerin suçlu insanı, suça iten nedenleri, sosyal yaşamdaki koşulları, failin kişilik yapısını, eğitim düzeyini, genel, ekonomik ve kültürel açıdan inceleme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Ön Koşullar 3., 5. ve 7. yarıyıllardan ders alabilen öğrenciler seçebilir
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.iur. Özdem Özaydın
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 13:00-15:00, Şirinevler Yerleşkesi, Hukuk Fakültesi B1 Kat Amfi 1
Görüşme Saatleri ve Yeri Yard. Doç. Dr. iur. Özdem Özaydın, Çarşamba: 11:00-12:00, Şirinevler Yerleşkesi, Hukuk Fakültesi, 6. Kat (CEHAMER). No: H-611-01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, sunum.
Temel Kaynaklar -Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, Beta Yayınları, 12. baskı, İstanbul 2016
 
 
-Demirbaş, Timur, Kriminoloji, Seçkin Yayıncılık, 6. baskı, İstanbul 2016
 
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kriminolojinin konusu, tanımı ve önemi. SA
2. Hafta Kriminolojinin alanı: sapıcı davranışlar ve kriminolojinin diğer bilim dalları ile ilgisi ve ortak yönleri. SA
3. Hafta Kriminolojik araştırmada metodlar. SA
4. Hafta Suçu ölçme metodu, suçu faillerin bildirmesi ve dolaylı ölçümlemeler. SA
5. Hafta Deneysel metod ve olay incelemesi metodu. SA
6. Hafta Yaşam öyküsü, olaya katılarak gözlem ve izleme metodları. SA
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Kriminolojin tarihsel gelişimi: klasik okul ve klasik okulun bakış açısı. SA
9. Hafta Pozitivist okulu yaratan ortam ve ilk pozitivist çalışmalar. SA
10. Hafta Compte ve Pozitivizmin Metodolojisi SA
11. Hafta Şikago Okulu ve etkileri. SA
12. Hafta Günümüz kriminolojisine göre suç nedenleri. SA
13. Hafta Suç Teorileri: biolojik ve psikolojik teoriler SA
14. Hafta Sosyolojik ve sosyopsikolojik teoriler SA
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Kriminolojinin temel kavramlarını ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğrenmek
ÖÇ-2Suç ve suç olgusu ile suçlu arasındaki ilişkiyi farklı ölçütler kullanarak bilimsel açıdan inceleyebilmek
ÖÇ-3Kriminoloji biliminin tarihsel gelişimini anlamak
ÖÇ-4Çeşitli teoriler ışığında suç ve suçluluk arasındaki ilişkiyi ve suçun nedenlerini araştırmak
ÖÇ-5Suçun niteliği ve miktarı irdelenerek, suçluluk biçimlerini ve suçun sosyal değişime etkilerini anlamak
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5