Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Maliye (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK3105 3 Maliye (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Kamu giderleri ile bütçenin, genel maliye teorisi ve ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde öğrenilmesini sağlamak
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Funda Başaran Yavaşlar
Asistanlar Yasemin Cangüloğlu
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar --AY, 5018 SK, ilgili AYM kararları;
-Metin ERDEM, Doğan ŞENYÜZ, İsmail TATLIOĞLU, Kamu Maliyesi, 9. B., Ekin Kitabevi, Bursa 2016, ISBN no: 978-605-327-551-0,
-Kamil MUTLUER/Erdoğan ÖNER/Ahmet KESİK, Bütçe Hukuku, 3. B., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011,ISBN no: 9789756176184.
Diğer Kaynaklar -Bu alanda yayınlanmış diğer bazı ders kitapları.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kamu maliyesinin konusu, diğer bilim dalları ile ilişkisi SA
2. Hafta Piyasa ekonomisi ve devletin ekonomiye müdahalesi SA
3. Hafta Kamu giderleri kavramı, Kamu faaliyetlerine ve kamu giderlerine ilişkin bazı görüşler ile Kamu giderlerinin özellikleri SA
4. Hafta Piyasa ekonomisinin yetersizlikleri SA
5. Hafta Kamu giderleri SA
6. Hafta Kamu giderlerinin sınıflandırılması ve etkileri SA
7. Hafta Kamu giderlerinin sınıflandırılması ve etkileri SA
8. Hafta Kamu Gelirleri SA
9. Hafta Kamu Gelirleri SA
10. Hafta Kamu Gelirleri SA
11. Hafta Vergilemeye İlişkin Bazı Temel Kavramlar SA
12. Hafta Vergilemeye İlişkin Bazı Temel Kavramlar SA
13. Hafta Vergilemeye İlişkin Bazı Temel Kavramlar SA
14. Hafta Final Haftası SA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 90


ÖÇ-11. Kamu maliyesinin ve özellikle kamu maliyesinin “gider” kısmının önemini, bu alanın bireyler üzerindeki etkilerini kavrayabilecek bilgi düzeyine sahip olması
ÖÇ-22. Kamu giderleri politikasını anlayabilecek ve eleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olması
ÖÇ-33. Bütçenin amacını, sürecini ve denetimini bir hukukçu olarak değerlendirebilecek anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması;
ÖÇ-44. Kamu giderleri ile kamu giderleri arasındaki bağlantıyı ve gelir-gider dengesinin önemini değerlendirebilecek bilgi düzeyine sahip olması
ÖÇ-55. Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve sonuç çıkarma becerisine sahip olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5