Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Ceza Hukuku Genel Hükümler I (Tek)

Ceza Hukuku Genel Hükümler I (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK3102 3 Ceza Hukuku Genel Hükümler I (Tek) 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Dr.h.c. Bahri ÖZTÜRK
Asistanlar Yrd.Doç. Dr. Efser Erden Tütüncü
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 09.00-12.45, Şirinevler Kampüsü amfi VII
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, karar tahlili, norm tahlili, olay çözümleme, ödev sunumu
Temel Kaynaklar -
Demirbaş; Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, Eylül 2017.
Koca; Mahmut, Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin yayınları, ankara, Eylül 2017.
Öztürk; Bahri- Erdem; Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayınları,Ankara, 2017.
Özgenç; İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017 Eylül.
Artuk; M. Emin- Gökcen; Ahmet,Çakır; Kerim, Alşahin; Mehmet Emin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Turhan Yayınevi, Ankara,2017.
Zafer; Hamide-Centel; Nur- Çakmut; Özlem, Beta Yayınları, İstanbul, 2017.
 
 
Diğer Kaynaklar -Ceza Hukuku Mevzuatı, Ceza Hukuku Alanında Yazılı Tüm Eserler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Olarak Ceza Hukuku Kavramı, Ceza Hukukunun Konusu (SA)
2. Hafta Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi ,Ceza Hukukunun Kaynakları, Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu ( Kanunilik İlkesi), Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu (SA),(U)
3. Hafta Ceza Kanunlarının Uygulama Alanı(Zaman Bakımından Uygulanması, Yer Bakımından Uygulanması), (SA),(U)
4. Hafta Suçluların Geri Verilmesi (SA),(U)
5. Hafta Suç Genel Teorisi Kavramı, Genel Olarak Suç Kavramı, Genel Olarak Suçun Unsurları, Suçun Unsurları dışında Kalan Kavramlar (SA)
6. Hafta Genel Olarak Tipiklik Kavramı, Fiil Kavramı, Hareketin Önemi ve Sayısı, Hareket Yeteneği (SA),(U)
7. Hafta Genel Olarak Netice Kavramı, Neticeye Göre Suçların Ayrımı (SA),(U)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Nedensellik Bağı Kavramı, Nedensellik Bağını açıklayan Teoriler, İhmal ve Nedensellik Bağı (SA)
10. Hafta Hukuka Aykırılık Kavramı, İçeriği, Kapsamı ve Hukuka Özel Aykırılık, Hukuka Uygunluk Nedenleri Kavramı, Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özelliği, Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma, Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gruplandırılması (SA)
11. Hafta Kanun Hükmünü Yerine Getirme, Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme (SA),(U)
12. Hafta Meşru Savunma (SA),(U)
13. Hafta Zorunluluk Hali, Hakkın Kullanılması (SA),(U)
14. Hafta Mağdurun Rızası, Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması (SA),(U)
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1ÖÇ 1.Genel Olarak Ceza Hukuku Kavramı, Ceza Hukukunun Konusu ile Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi Konusunda Bilgi Sahibi Olması.
ÖÇ-2ÖÇ 2. Ceza Hukuku Kaynaklarını ile Kanunilik İlkesi Hakkında Bilgi Sahibi Olması ve Bu Kaynakları Kullanma ile Yorumlama Becerilerine Sahip Olması
ÖÇ-3ÖÇ 3. Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi Konusunda Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-4 ÖÇ 4. Genel Olarak Suç Genel Teorisi ile Suç Kavramı ve Suçun Unsurları Konusunda Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-5ÖÇ 5. Suçun Unsurlarından Tipe Uygun Fiil Konusunda Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-6ÖÇ 6. Suçun Unsurlarından Hukuka Aykırılık Unsuru Hakkında Bilgi Sahibi Olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6