Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (Tek)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK3101 3 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (Tek) 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Yeni Borçlar Kanunu ile karşılaştırarak halen yürürlükte olan Borçlar Kanunu'nun kişiler arasındaki borç ilişkilerini modern hukukun verileri ışığında teori ve uygulamada oluşan gelişmlerin gözetilmesi suretiyle incelemek , Borçlar Hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını pratik çalışmalarla birlikte açıklayabilmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri vs.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.İlhan Ulusan
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, Perşembe
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4.Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar - Borçlar Kanunu, Borçlar Hukuku Genel Hükümlere İlişkin Temel Ders Kitapları

Örnek Niteliğinde Olmak üzere:

1. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof.Dr.M.Kemal OĞUZMAN-Prof.Dr.M.Turgut ÖZ, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

2. Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, İstanbul, 1993.

3. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof.Dr. Ahmet KILIÇOĞLU, 2017.

4. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof.Dr. Safa REİSOĞLU, 2014.

5. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme,  Prof.Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Prof.Dr.Hüseyin HATEMİ, Prof.Dr. Rona SEROZAN, Prof.Dr. Abdülkadir ARPACI, 2017.
Diğer Kaynaklar - Yargı İçtihatları ve Konuyla İlgili Hukuk Öğretisi
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Borçlar Hukukunun Konusu, Bazı Temel Kavramlar, Borç İlişkisinin Nitelikleri, Borçlar Hukukuna Hakim Prensipler Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Sözleşme Kavramı ve Sözleşmelrin Türleri, Sözleşmenin Kurulması Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Sözleşmenin Geçerliliği ve Hüküm İfade Etmesi İçin Aranan Şartlar Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Sözleşmenin Hükümsüzlüğü, Sözleşme Yapma Zorunluluğu, Sözleşmenin Yorumlanması, Tamamlanması ve Sözleşmede Değişiklik Yapılması Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Tek Taraflı İrade İle Borç İlişkisi Kurulması, Sebebi Gösterilmeden Borç İkrarı Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Temsil Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Borçların İfası, İfada Borçlunun ve Alacaklının Rolü, İfanın Konusu Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta İfa Zamanı ve İfa Yeri Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta İfanın İspatını Sağlayacak Tedbirler ve İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde İfa Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilememesi: Özellikle Alacaklı Temerrüdü ve Alacaklıın Sebep Olduğu İfa İmkansızlığı Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Borcun İfa Edilmemesi Kavramına Giren Durumlar Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta İfa Davası ve Cebri İcra, Tazminat Davası, Sözleşmeden Dönme ve Borçlu Temerrüdünün Sonuçları Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Borçların Sona Ermesi: İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi, İfa İmkansızlığı,Borçların Sona Ermesi: Takas, Zamanaşımı Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Kavramları, Borç İlişkisi, Borcun İçeriği ve Borçlar Hukukunda Oluşan Gelişmeler Gözetilmek Suretiyle Anlayarak Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olması
ÖÇ-22.Borçlar Hukukuna İlişkin Temel Prensipleri Ayrıntılarıyla Anlayabilecek Durumda Olması
ÖÇ-33.Hukuki İşlem ve Sözleşme Kavramı Arasındaki Farkı Anlayabilmek ve Sözleşmelerin Nasıl Kurulacağı Hakkında Bilgiye Sahip Olması
ÖÇ-44.Modern Hukuktaki ve Uygulamadaki Gelişmeler de Gözetilerek Borçların Nasıl İfa Edileceğini ve İfa Edilmemenin Sonuçlarının Neler Olacağını Anlayabilecek Durumda Olması
ÖÇ-55.Borçların Sona Erme Hallerini Ayrıntısıyla Bilebilecek Durumda Olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5