Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Türk Hukuk Tarihi (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK2105 2 Türk Hukuk Tarihi (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hukukçunun sadece pozitif hukuku tanıyarak bir teknisyen olarak yetişmesi değil; hukuk mühendisi olması, uyguladığı hukukun kurallarının olumsuz yönlerini de değerlendirebilecek bir düşünce yapısına sahip olmasının sağlanmasıdır. Zira pozitif hukuk da bir süre sonra değişen toplum ihtiyaçları dolayısıyla yetersiz hale gelebilir. Bu ders ile yetersiz kalan hukuku güncelleştirecek derin hukuk kültürünü öğrenciye verebilmek, hukukun gelişmesine katkıda bulunmak ve hukuk kültürünün temeli olan tarihsel geçmişindeki ana fikri açıklamak amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Derse Devam
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Bülent Tahiroğlu, Yrd.Doç.Dr. Emine Mındız
Asistanlar Ar. Gör. Ümit Melih Metintaş
Ders Gün,Saat ve Yeri Henüz Belirlenmedi
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU, Çarşamba, 11:00-13:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-201/02, Yard. Doç. Dr. Emine Mındız Salı, 12.00-14.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar Coşkun ÜÇOK, Ahmet MUMCU, Gülnihal BOZKURT, Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara 2017; Ziya UMUR, Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Beta
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümleri SA
2. Hafta Hukuk Tarihinde Kaynak Sorunu (Kaynakların Değerlendirilmesi ve Hukuksal Durumu) SA
3. Hafta İslamiyetten Önceki Türk Hukuku Hakkında Genel Bilgi SA
4. Hafta İslamiyetten Sonra Türk Hukuku SA
5. Hafta İslam Hukukunun Kaynakları SA
6. Hafta İslam Özel Hukuku Hakkında Genel Bilgiler SA
7. Hafta İslam Kamu Hukuku Hakkında Genel Bilgiler SA
8. Hafta Tanzimat Dönemine Kadar Osmanlı Devletinin Kamu Örgütü SA
9. Hafta Avrupa Hukukunun Gelişmesi (Ortaçağ ve Modern Çağ) SA
10. Hafta Tanzimattan Sonra Türk Hukukunun Gelişmesi SA
11. Hafta Avrupa’da Başlıca Kanunların Meydana Gelişi ve Türk Hukukuna Etkileri SA
12. Hafta Tanzimat Hareketinin Kökenleri SA
13. Hafta Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku ve Değerlendirilmesi SA
14. Hafta Modern Türk Hukukuna Geçiş Süreci SA
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1ÖÇ 1. Türk hukuk tarihinin öneminin ve dönemlerinin ele alınması neticesinde bu konular hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-2ÖÇ 2. İslamiyetten önce Türk Hukuku hakkında değerlendirmelerde bulunabilme
ÖÇ-3ÖÇ 3. İslamiyetten sonra Türk Hukuku hakkında değerlendirmelerde bulunabilme
ÖÇ-4ÖÇ 4. Tanzimattan sonra Türk Hukukunun gelişmesi hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-5ÖÇ 5. Avrupa Hukukunun gelişmesi ve modern hukuk sistemine geçiş süreci hakkında değerlendirmelerde bulunabilme
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5