Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Hukuka Giriş II (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK2104 2 Hukuka Giriş II (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hak kavramı üzerinde teorik ve pratik bilgiler vermektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Turhan Esener, Yrd.Doç.Dr. Ender DEMİR
Asistanlar Arş. Gör. A. Beste Gemici Filiz
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 12:00-14:00; Amfi V
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 16:00-17:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-411/03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, soru-cevap
Temel Kaynaklar -Hukuk Başlangıcı, Prof. Dr. Turhan Esener, İstanbul 2016.
Diğer Kaynaklar -Yargı Kararları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hak kavramı ve hak kavramını açıklayan görüşler Sözlü Anlatım
2. Hafta Alacak hakkı (borç ilişkisi), borç ilişkisinin nisbi karakteri, kuvvetlendirilmiş alacak hakkı. Sözlü Anlatım
3. Hafta Ayni hak kavramı, mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar. Sözlü Anlatım
4. Hafta Yararlanma ve düzenleme hakları. Sözlü Anlatım
5. Hafta Hakların kazanılması ve iyiniyetin rolü Sözlü Anlatım
6. Hafta Hakkın dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılması ve uymamanın sonucu (hakkın kötüye kullanılması Sözlü Anlatım
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Hakkın korunması, fiili koruma, dava hakkı ve davada usul (karine, ispat ve çeşitleri, dava tipleri) Sözlü Anlatım
9. Hafta Borcun yaptırımı: sorumluluk kavramı Sözlü Anlatım
10. Hafta Kanunun uygulanması, yorum ve türleri Sözlü Anlatım
11. Hafta Kanun boşluğu kavramı, çeşitleri ve doldurulması Sözlü Anlatım
12. Hafta Hukuki işlemlerde iradenin önemi, hukuki işlem kavramı ve çeşitleri Sözlü Anlatım
13. Hafta Ceza hukukunda yaptırım ve tarihçesi Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel tekrar. Sözlü Anlatım
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


ÖÇ-11.Hak kavramının hukuki yönden değerlendirilmesi ve kullanılması becerisi.
ÖÇ-22.Hakkın çeşitlerini birbirinden ayırma becerisi
ÖÇ-33.Dürüstlük kuralına uyma kavramının öneminin ve uymamanın yaptırımının anlaşılması.
ÖÇ-44.Hakların korunması, saldırının önlenmesi ve durdurulması becerisi. Kanunun yorumu ve uygulanması becerisi.
ÖÇ-55.Hukuka aykırı hareketlerin, hukuka uygun hareketlerden ayrılması ve hukuki işlemlerin değerlendirilmesi becerisi kazanır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5