Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Türk Anayasa Hukuku (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK2102 2 Türk Anayasa Hukuku (Tek) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Mevcut  anayasal düzen ve kurumlar ele alınacaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Hasan Atilla Güngör, Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ceren YILDIZ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım

 -Tartışma
Temel Kaynaklar -Bülent Tanör-Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasası'na göre Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011.

-Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, İstanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar -Şeref Gözübüyük, Türk Anayasaları, Turhan Yayınevi, Ankara, 2011.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta 1876 Anayasası Öncesi Anayasal Nitelikteki Gelişmeler Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
2. Hafta 1876 Anayasası ve 1909 Değişikliği (SA), (TA)
3. Hafta 1921 ve 1924 Anayasaları (SA), (TA)
4. Hafta 1961 Anayasası ve Uygulaması (SA), (TA)
5. Hafta 1982 Anayasası’nın Temelleri (SA), (TA)
6. Hafta Temel Hak Özgürlükler ve Ödevler (SA), (TA)
7. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
8. Hafta TBMM’nin Kuruluşu-Milletvekillerinin Seçimi-Milletvekillerinin Hukuki Statüleri (SA), (TA)
9. Hafta TBMM’nin Görev ve Yetkileri (SA), (TA)
10. Hafta TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetleme Yolları (SA), (TA)
11. Hafta Yürütmenin yapısı, oluşumu, sorumlulukları (SA), (TA)
12. Hafta Yürütmenin görev ve yetkileri (SA), (TA)
13. Hafta Yargı, Temel İlkeleri ve Anayasa Yargısı (SA), (TA)
14. Hafta Anayasa Mahkemesi, Görevleri ve Yetkileri (SA), (TA)
15. Hafta FİNAL FİNAL
16. Hafta FİNAL FİNAL
17. Hafta FİNAL FİNAL
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1Anaysasal düzeninin gelişim sürecine hakim olabilmek
ÖÇ-2Askeri müdahalelerin nedenleri, sonuçları ve anayasal düzene etkilerini değerlendirebilmek
ÖÇ-3Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini tanımlayabilmek
ÖÇ-4Anayasal kurum ve organların kuruluş, çalışma ve sorumluluklarını açıklayabilmek
ÖÇ-51982 Anayasasına göre şekillenen insan haklarına saygılı düzeni eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilmek
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5