Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yargı Etiği

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0203 Yargı Etiği 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Felsefe, etik, ahlak ve hukuk terimleri ve anlamlarının öğrenilmesi  ile Etik ve Hukuk arasındaki temel benzerlikler ve farkları kavrayabilme yeteneğine sahip olunması yanında Hukukun içindeki etik ve yargısal etik kavramlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 12:00-14:00, Amfi VI, Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 12:00-14:00, 5.Kat, Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, tartışma, barkovizyon gösterimi
Temel Kaynaklar  
Annemarie Pieper, Etiğe Giriş, (Çev: V. Atayman, G. Sezer), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1999.
Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, 3. Basım, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000.
Ray Billington, Felsefeyi Yaşamak, (Çev. A. Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2007
Çağatay Üstün, Her Şeye Rağmen Etik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ayın Kitabı 111, 2011

H.L.A. Hart, Hukuk-Özgürlük ve Ahlak (Çev. Erdal Öz), Dost Kitabevi, Ankara 2000.
Diğer Kaynaklar -YOK
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders içeriği Hakkında Bilgi- Felsefe ve Etiğe giriş SA
2. Hafta Felsefi Düşünce Sistemlerine Kısa Bakış (1) SA
3. Hafta Felsefi Düşünce Sistemlerine Kısa Bakış (2) SA
4. Hafta Etik-Ahlak-Hukuk Bilimlerinin Temel Yapısı ve Farklar SA
5. Hafta Etik-Ahlak-Hukuk Bilimlerinin Arasındaki İletişim SA
6. Hafta Etik Problem Nedir? SA
7. Hafta Etik Problem Çözme Becerisini Kazanmak- Olgu Örnekleri SA
8. Hafta Etiğin Sona Erdiği Nokta: Hukuksal Başlangıç SA
9. Hafta Hukuk’un Etik ve Ahlaki Yönden İncelenmesi SA
10. Hafta Vize Sınavı
11. Hafta Yargı Etiğine Giriş / Yargıda Etik gerekli mi? SA
12. Hafta Hukuksal Dinamiklerde Etiğin Rolünü Kavramak SA
13. Hafta Dünya’da ve Türkiye’de Yargı Etiği SA
14. Hafta Yargı Etiğinin Uygulanması İçin Temel Öneriler SA
15. Hafta Yargı Etiği dersi için Özel Olgu Örnekleri Üzerinde Fikir Fırtınası SA
16. Hafta Serbest Zaman
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1ÖÇ 1. Felsefe, etik, ahlak ve hukuk terimleri ve anlamlar
ÖÇ-2ÖÇ 2. Etik ve Hukuk arasındaki temel benzerlikler ve farklar
ÖÇ-3ÖÇ 3. Hukukun içindeki etik
ÖÇ-4ÖÇ 4. Yargısal alan ve Etik
ÖÇ-5ÖÇ 5. Sonuçlar ve öneriler
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5