Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kriz Yönetimi/Öfke Kontrolü

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0207 Kriz Yönetimi/Öfke Kontrolü 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Kriz ortamları temel hak/özgürlüklerin ve insan haklarının ihlal edilebileceği en nazik dönemlerdir. Bu dersin amacı , öğrencilere hukuk alanında ortaya çıkabilecek kriz durumlarını yönetme ve kriz sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıkları daha iyi değerlendirerek  , öfke kontrolü becerisini kazandırmaktır.
 
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler. (Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Münevver Mertoğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15.00-16.45, Şirinevler Yerleşkesi, 1 Nolu Amfi
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, örnek olay incelemesi, tartışma, soru cevap ve demostrasyon
Temel Kaynaklar 1. Özer, Kadir. Duygusal gerilimle baş edebilme, Varlık yayınları, İstanbul, 1989.  
2. Tekin, Mahmut ve Zerenler, Muammer. Krizi Yönetebilmenin Sırları, Çizgi kitabevi, 2005. 
3. Soykan, Çiğdem. Öfke ve öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara .
4. Dregrov, Atle. Çocuk, Kayıplar ve Yas, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2000. 
5. Cüceloğlu Doğan. İçimizdeki Biz “Kalite Bilincinin Temeli”, Geliştiren Kitaplar Dizisi, İstanbul.1996. 
6. Pennebaker, J.W. İçinizi dökün “Duyguları Dışa Vurmanın İyileştirici Gücü”, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2009. 
7. Hyman, S.E. Acil Psikiyatri (Çev.Refet Saygılı), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1989. 
8.     Fromm.E (1973) İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri) Çev. Alpagut,Şükrü.Payel Yayınları
9.     Fromm.E.( 1992). Sevgi ve Şiddetin Kaynağı
Diğer Kaynaklar Hazırladığım Ders Notları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Öfke Nedir,Öfkenin Belirtileri ve Olumlu işlevleri,Öfke,Şiddet,saldırganlık ve Atılganlık Arasındaki Farklar SA
2. Hafta Öfkenin fizyolojik ve Nörolojik Nedenleri SA
3. Hafta Öfkenin Psikolojik Nedenleri SA,VA
4. Hafta Öfkenin Çevresel Belirleyicileri SA
5. Hafta Bireylerin Gelişim Dönemlerine Göre Öfke Davranışları SA,SÇ
6. Hafta Kontrol Edilemeyen Öfke Davranışlarının Görüldüğü Alanlar SA
7. Hafta Öfke Davranışlarının Çeşitleri ve Öfkenin Ölçülmesi SA
8. Hafta Öfke Kontrolü Teknikleri ve Terapiler
9. Hafta Öfke Suç İlişkisi,İyi Yönetilmemiş Öfkenin Sonuçları
10. Hafta Cezaevlerinde Öfke Kontrolü ve Terapileri SA
11. Hafta Öfkeyi Açıklayan Kuramsal Yaklaşımlar SA
12. Hafta Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Yönetimi Aşamaları VA
13. Hafta Adli Konularla ilgili Kriz Yönetimi SÇ,U
14. Hafta İyi Yönetilememiş Kriz Örnekleri SÇ,SA
15. Hafta Değerlendirme (Final haftası)
16. Hafta Değerlendirme (Final haftası)
17. Hafta Değerlendirme (Final haftası)
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 90


ÖÇ-1ÖÇ1.Örgütlerde ve insan ilişkilerinde krizin anlamını öğrenir,
ÖÇ-2ÖÇ 2. Krizi oluşturan nedenleri bilir,
ÖÇ-3ÖÇ 3. Krizin özelliklerini ve evrelerini anlar, olası krizleri tahmin eder ve gerekli önlemleri alır,
ÖÇ-4ÖÇ 4. Hukuk alanında krize neden olan faktörleri bilir,
ÖÇ-5ÖÇ 5 Hukukun uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel kriz durumlarını yönetir,
ÖÇ-6ÖÇ.6. Öfke kontrolü ile ilgili stratejileri kavrar,
ÖÇ-7ÖÇ.7.Kendilerini, diğer insanları anlama ve empati becerisi geliştirir
ÖÇ-8ÖÇ.8.Krizin neden olabileceği muhtemel sonuçları tahmin ederek, Gerekli önlemleri alma becerisi kazanır
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7                           
ÖÇ 8