Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Hukuk Metodolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0215 Hukuk Metodolojisi 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
   

Sosyal bilimlerde ve hukukta metod ve metodolojiyi öğrenmek; hukuku metodolojik açıdan incelemek, hukuk normu, kurallar hıyerarşisi pozitif hukukun uygulanması, hukuk probleminin analizi vb. konuları öğrenmek

 

Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkmaz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 13:00-14:45, Hukuk Fak. Şirinevler Yerleşkesi, Amfi III
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma,10.00-14.00/ Doç.Dr.O.Şimşek, İKU Hukuk Fak. Şirinevler yerleşkesi, 2. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, interaktif katılım, araştırma
Temel Kaynaklar

Işıktaç; Y.:/Metin, S.: Hukuk Metodolojisi

Karayalçın, Y./Yongalık, A.: Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod

Sözer, Ali N.: Hukukta Yöntembilim

diğer kaynaklar

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel kavramlar, giriş, konunun önemi SA
2. Hafta Metod, metodoloji, sosyal bilimlerde ve hukukta metod SA
3. Hafta Hukukun kökeni ve temeli SA
4. Hafta Çeşitli açılardan hukuk normunun incelenmesi SA
5. Hafta Metod ve mantık SA
6. Hafta Hukuk ve metodoloji, hukuk kuralları,oluşumu ve uygulanması, yaptırım SA
7. Hafta Hukuk metodolojisi, pozitif hukukun uygulanması, gerekçe SA
8. Hafta Sınav haftası
9. Hafta Hukuk metodolojisi, pozitif hukukun uygulanması, yorum SA
10. Hafta Hukuk metodolojisi, pozitif hukukun uygulanması, boşluk doldurma SA
11. Hafta Hukuk metodolojisi ve hukuk problemleri I
12. Hafta Hukuk metodolojisi ve hukuk problemleri II SA
13. Hafta Hukuk metodolojisi ve kurallar hıyerarşisi SA
14. Hafta Hukuk metodolojisinde kaynak araştırmaları SA
15. Hafta Sınav haftası
16. Hafta Sınav haftası
17. Hafta Sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1Sosyal bilimlerde ve hukukta metod ve metodolijiyi öğrenmek
ÖÇ-2Hukukun kökenini ve temelini metodolojik açıdan kavrayabilmek
ÖÇ-3Hukuk kurallarını, kurallar hıyerarşisini kavramak
ÖÇ-4 Pozitif hukukun uygulanması anlamında gerekçe, yorum, boşluk doldurma gibi konulara hakim olmak
ÖÇ-5Kaynak araştırabilmek
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5