Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İnsancıl Hukuk

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0320 İnsancıl Hukuk 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Dersin amacı, uluslararası toplumda kuvvet kullanılması ile ilgili uluslararası hukuk prensiplerinin incelenmesidir. Derste, hem kuvvet kullanımına başvurmanın ne zaman meşru sayılabileceği konusundaki hukuk kuralları (jus ad bellum) hem de düşmanlık durumu oluştuktan sonra kuvvet kullanımına ilişkin kurallar (jus in bello) incelenecektir. Kuvvet kullanımına başvurma konusundaki kurallar incelenirken, kuvvet kullanmanın yasak olduğu prensibi ve istisnaları üzerinde durulacaktır. Meşru müdafaa, insancıl müdahale, self determinasyon, BM izni ile kuvvet kullanımı, silahlı çatışma ve savaş kavramları, sivillerin korunması ve insancıl hukukun uygulanması gibi konular da incelenecek başlıklar arasındadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Köni
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, tartışma, vaka analizi, proje,demonstrasyon.
Temel Kaynaklar Dieter Fleck, The Handbook of International Humanitarian Law, Oxford University Press, 2008

-Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka Giriş, Beta yay., 2. Baskı 2012
Diğer Kaynaklar Noelle Quenivet, Shilan Shah-Davis, International Law and Armed Conflict, TMC Asser Press, 2010
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Uluslararası insancıl hukukun tarihi gelişimi, insancıl hukuk teriminin tanımı Sözlü Anlatım
2. Hafta İnsancıl hukukun uygulama kapsamı, sillahlı çatışmalar, savaş eylemleri, savaş yeri Sözlü Anlatım
3. Hafta Savaşanlar ve savaşa katılmayanlar Sözlü Anlatım
4. Hafta Silahlı çatışmada kullanılan metod ve yollar Sözlü Anlatım, Proje
5. Hafta Askeri hedefler, sivil hedeflerin korunması, tehlike içeren yapıların korunması Sözlü Anlatım, Proje
6. Hafta Sivil halkın korunması Sözlü Anlatım, Proje
7. Hafta İşgalci gücün hak ve görevleri Sözlü Anlatım, Proje, Vaka Analizi
8. Hafta Yaralı, hasta ve kazazedelerin korunması Sözlü Anlatım, Proje, Vaka Analizi
9. Hafta Savaş esirlerinin korunması Sözlü Anlatım, Proje, Vaka Analizi
10. Hafta Dini personel Sözlü Anlatım, Proje
11. Hafta Kültürel malların korunması Sözlü Anlatım, Proje
12. Hafta Denizde silahlı çatışma hukuku Sözlü Anlatım, Proje, Vaka Analizi
13. Hafta Tarafsızlık hukuku Sözlü Anlatım, Proje
14. Hafta Uluslararası insancıl hukukun uygulanması Sözlü Anlatım, Proje
15. Hafta Sınav haftası
16. Hafta Sınav haftası
17. Hafta Sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Silahlı çatışmalarla ilgili uluslararası hukuk kurallarını eleştirmek
ÖÇ-2 Uluslararası insancıl hukuk kurallarının uygulamasını analiz etmek
ÖÇ-3Uluslararası insancıl hukukunun kapsamı ve gelişimi konusunda çıkarımlarda bulunmak
ÖÇ-4Uluslararası insancıl hukukun temel kuralları ve prensipleri hakkında bir anlayış geliştirmek, yorum ve değerlendirme yapılabilmek
ÖÇ-5Uluslararası hukukta kuvvet kullanımına ne zaman izin verilebileceğini tartışmak
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5