Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Roma Eşya Hukuku ve Modern Hukukumuza Etkileri

Roma Eşya Hukuku ve Modern Hukukumuza Etkileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0318 Roma Eşya Hukuku ve Modern Hukukumuza Etkileri 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

Roma Eşya Hukukunun Temel Kavram ve Kurumlarını ve bunların TMK üzerindeki etkilerini incelemek

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Emine Mındız
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 12:00 / 14:00, H-201/01 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar 1) Belgin Erdoğmuş, Roma Eşya Hukuku, İstanbul 2015

2) Özcan Karadeniz Çelebican, Roma Eşya Hukuku, Ankara 2015

3) Ziya Umur, Roma Hukuku, Eşya Hukuku, İstanbul 1999

4)Kemal Oğuzman; Özer Seliçi, Eşya Hukuku, İstanbul 2017
Diğer Kaynaklar -Türk Medeni Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Roma Hukuku mülkiyet kavramındaki gelişmeler SA
2. Hafta Taşınmaz mülkiyetinin sınırları SA
3. Hafta Özel hukuk sınırlamaları: Komşular arasındaki istisnai nitelikteki zorunlu geçit hakkı SA
4. Hafta Zilyetlik SA
5. Hafta Malların Ayırımı SA
6. Hafta Ayni Haklarla Nisbi Hakların Karşılaştırılması SA
7. Hafta Sınırlı Ayni Haklar SA
8. Hafta Taşınmaz Mülkiyeti SA
9. Hafta Sınırlı Ayni Hakların Çeşitleri SA
10. Hafta Rehin Hakkı SA
11. Hafta İrtifak Hakları SA
12. Hafta Roma Eşya Hukukunun Ortaçağdaki Durumu SA
13. Hafta Roma Eşya Hukukunun günümüze etkileri SA
14. Hafta Mancipatio-In iure cessio-Traditio SA
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Eşya Hukuku üzerinde tarihi bilgi sahibi olma ve bu sürece ilişkin değerlendirmelerini ortaya koyabilme
ÖÇ-2Roma eşya hukukunun üç farklı hukuk devrindeki gelişmesi hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgileri formüle edebilme
ÖÇ-3Türk Hukuku ile yapılan karşılaştırmalar neticesinde konu hakkında değerlendirmelerde bulabilme ve edindiği bilgileri somut olaylara uygulayabilme
ÖÇ-4Eşya hukuku hakkında bilgi sahibi olma ve edindiği bilgileri somut olaylara uygulayabilme
ÖÇ-5Roma Hukukundan modern hukuklara geçiş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunabilme; Roma Hukuku ve modern hukuk sistemlerinin benzer ve farklı noktalarını belirleyebilme
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5