Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Banka Kartları ve Kredi Kartları Hukuku

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0315 Banka Kartları ve Kredi Kartları Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu dersinin amacı, “Banka kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki yasal düzenlemelerin incelenmesidir. Öncelikle banka kartları ve kredi kartlarının tanımı ve tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Sonrasında Kredi kartının hukuki niteliği ve ödeme sistemine katılan taraflar arasındaki hukuki ilişkiler incelenecektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Yard.Doç.Dr. Özlem Acar
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi, XXX
Görüşme Saatleri ve Yeri XXX, H-403 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar -TEOMAN, Ömer, Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, İstanbul, 1996.

CEYLAN, Ebru, Türk, İsviçre ve Avrupa Birliği Hukukunda Kredi Kartını Kullanan Tüketicinin Hukuki Durumu, İstanbul 2010.
Diğer Kaynaklar -5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Banka ve Kredi Kartlarının Tanımı, Unsurları Sözlü Anlatım
2. Hafta Kredi Kartı Sistemleri Sözlü Anlatım
3. Hafta Kredi Kartı Kavramı ve Çeşitleri Sözlü Anlatım
4. Hafta Kredi Kartının Hukuki Niteliği, Olumlu ve Olumsuz Etkileri Sözlü Anlatım
5. Hafta Kredi Kartı Çıkaran Kuruluş ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşmenin İncelenmesi Sözlü Anlatım
6. Hafta Kredi Kartı Çıkaran Kuruluş ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşmenin hükümleri Sözlü Anlatım
7. Hafta Kredi Kartı Çıkaran Kuruluş ile Kart Hamili Arasındaki Sözleşmenin İncelenmesi Sözlü Anlatım
8. Hafta Kredi Kartı Çıkaran Kuruluşun Yükümlülükleri Sözlü Anlatım
9. Hafta Kart Hamilinin Yükümlülükleri Sözlü Anlatım
10. Hafta TKHK kapsamında kart hamilinin hakları Sözlü Anlatım
11. Hafta Kredi Kartı Çıkaran Kuruluş ile Kart Hamili Arasındaki Sözleşmenin sona ermesi Sözlü Anlatım
12. Hafta Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki İlişki Sözlü Anlatım
13. Hafta Kart Hamilinin Yükümlülükleri Sözlü Anlatım
14. Hafta Üye İşyerinin Yükümlülükleri Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 70


ÖÇ-1Kredi Kartları uygulamasındaki mevcut uyuşmazlıklar ve hukuki sorunlara çözüm önerileri getirebilir.
ÖÇ-2Banka Kartları ve Kredi Kartları Mevzuatı hakkında bilgi donanımına sahip olarak inceleme yapabilir.
ÖÇ-3Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında çözüm önerileri ortaya koyabilir ve etkin bir şekilde mevzuatı uygulayabilir .
ÖÇ-4Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nun, birbiri ile örtüşen veya farklılıklar arz eden madde ve madde gerekçelerini birbirinden ayırt edebilir ve ilişki kurabilir .
ÖÇ-5Kredi Kartları mevzuatı hakkında detaylı çalışma yapabilir ve çözüm önerileri sunabilir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5