Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Toplumsal Bellek ve Hukuk

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0311 Toplumsal Bellek ve Hukuk 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

Gerek tüm kitle iletişim araçlarında, akademik ortamlarda, siyasi çevrelerde gerekse gündelik yaşamımızda en çok şikayet edilen konuların başında hiç kuşkusuz “toplumsal hafızamızın” ne kadar çok zayıf olduğuna yönelik eleştiriler gelmektedir. Öte yandan gündem de sürekli olarak ve çok hızlı bir biçimde belli güç ve çıkar odakları tarafından değiştirilmekte, yeniden yapılandırılmaktadır. Geçmişte insanların bilgi ve haber kaynakları sınırlı sayıda iken, bilişim alanındaki teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, özellikle 1980’lerden itibaren televizyon ve internetle bilgiye çok daha çabuk ulaşılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte 1980’ler ulus-devlet inşası bağlamında, ulusların kendi yakın tarihlerini yeniden ele almaya, geçmişlerini sorgulamaya başladığı dönemlere rast gelir. Bu bağlamda “toplumsal bellek, resmi bellek, geçmişle yüzleşme” çalışmaları önem kazanmakla beraber, tarih kitaplarına ve tarihçilerine alternatif yeni hafıza mekanları ve bellek müteşebbisleri ortaya çıkar.

Bu ders kapsamında tarihe mal olmuş siyasi olay ve davaların kitle iletişim araçları üzerinden ne şekilde yapılandırıldığı ve toplumsal belleğin yeniden inşasının nasıl gerçekleştirildiği örnek çalışmalar üzerinden ele alınacaktır.

Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 14.00-15.45, Şirinevler, Amfi III
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇİ, Şirinevler Yerleşkesi, H202-02 no'lu oda
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konu, sözlü ve görsel olarak anlatılacaktır.
Temel Kaynaklar -

Kaynakça:

1.     Andreas Huyssen, Alacakaranlık Anıları, Bellek Yitimi Kültüründe Zamanı Belirlemek. Çev. Kemal Atakay. İstanbul: Metis Yay.1999.

2.     Pierre Nora, Hafıza Mekanları, Çev. M. Emin Özcan, Ankara, Dost Yay. 2006.

3.     Enzo Traverso, Geçmişi KullanmaKlavuzu, Çev. Işık Ergüden, İstanbul, Versus Kitap, 2009.

4.     Toplumsal Belleğin Dramatik Kurgulanması: Hatırla Sevgili TV Dizisi, Marmara Ünv. SBE, İletişim Bilimleri Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2010.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bellek ve toplumsal bellek kavramı
2. Hafta Toplumsal belleğin tarihsel oluşumu, toplumsal belleğe ilişkin kuramsal yaklaşımlar
3. Hafta Toplumsal bellek ve tarih ilişkisi
4. Hafta Resmi tarih kavramı, ideoloji kavramı ve resmi tarih bağlamında kuşaklararası toplumsal bellek farklılıkları
5. Hafta Toplumsal belleğin inşasına yönelik girişimler
6. Hafta Türkiye’den ve dünyadan örneklerle toplumsal belleğin inşası
7. Hafta Vize sınavı
8. Hafta Örnek filmler ışığında yakın tarihin önemli olay ve davaları
9. Hafta Hatırla Sevgili dizisi ve “1960 Darbesi; Yassıada Mahkemeleri
10. Hafta Güz Sancısı filmi ve “6- 7 Eylül Olayları ve Davası
11. Hafta The Reader filmi ve “Yahudi Soykırımının Yargılanması”
12. Hafta The Midnight Ekspres filmi ve “Türk adaletinin Yargılanması”
13. Hafta Uzlaşma” filmi ve “Abdi İpekçi Cinayeti’nin Yargılanması
14. Hafta Genel tekrar
15. Hafta sınav
16. Hafta sınav
17. Hafta sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27