Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Hukuk ve Göstergebilim

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0310 Hukuk ve Göstergebilim 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

Bilgi ve kültür düzeyi ne olursa olsun her birey, hukuki olay ve yorumlar karşısında bir tavır benimser, belirli bir yaklaşım içinde onu algılar. Öte yandan dünyanın neresine giderseniz gidin sıradan bir vatandaş için hukukun göstergesi “terazi”dir. Hukukun göstergesi olan “terazi” kavramı için farklı anlatı ve söylemler üretir. İşte bu ders kapsamında en sıradan sembol ve söylemlerden yola çıkarak hukukun göstergeleri irdelenecektir.

Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 11.00-12.45, Şirinevler, Amfi III
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇİ, Şirinevler Yerleşkesi, H202-02 no'lu oda
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Konu sözlğ ve görsel kaynak kullanılarak anlatılacaktır.
Temel Kaynaklar -

Kaynakça:

1.     F. de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, Multilingual, İstanbul, 2001.

2.     Tahsin Yücel, Yapısalcılık, YKY, İstanbul, 1999.

3.     Tahsin Yücel, Göstergeler, Can Yay. İstanbul, 2006.

4.     Ertuğrul Uzun, Hukuk Göstergebilimi, Legal Yay. İstanbul, 2007.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Açılış dersi, dersin yöntemi ve konusunun tanıtımı.
2. Hafta Gösterge ve göstergebilim kavramları
3. Hafta Gösterge kavramı çerçevesinde kuramsal yaklaşımlar
4. Hafta Yapısalcılık ve göstergebilim
5. Hafta Söylem ve anlatı
6. Hafta A. Julien Greimas Anlatı Çözümlemesi
7. Hafta Vize sınavı
8. Hafta Yazınsal göstergebilim
9. Hafta Yazın, gerçeklik ilişkisi ve kurmaca
10. Hafta Kurmaca ve hukuk
11. Hafta C. Peirce, Üçlü Göstergeler Modeli ve Gerçeklik
12. Hafta Hukuk göstergebilimi ve hukuksal gerçekçilik
13. Hafta Yapısalcı hukuk göstergebilimi ve gerçekçilik
14. Hafta Genel tekrar
15. Hafta Sınav
16. Hafta Sınav
17. Hafta Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27