Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Felsefe

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0294 Felsefe 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
 Hayata, mevcut öğrenme kalıplarını aşarak bakabilme, farklı açılardan değerlendirebilme ve eleştirebilme yeteneğine sahip, kişilikli ve sorumlu bireyler olabilme yolunda öğrenciye yardım etme.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Asistanlar Yrd. Doç. Dr. Nazlı Hilal DEMİR
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri --Sözlü Anlatım, Tartışma, Barkovizyon Gösterimi
Temel Kaynaklar -A. Kadir Çüçen, Felsefeye Giriş, 7.Baskı, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2012.
Diğer Kaynaklar -Stanley M. Honer/Thomas C. Hunt/Dennis L. Okholm, Felsefeye Çağrı Sorunlar ve Seçenekler, Çev. Hasan Ünder, 2.Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2003.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Felsefe Nedir? SA
2. Hafta Felsefi Düşünüş SA
3. Hafta Algı ve Doğruluk SA
4. Hafta Bilgi Felsefesi SA
5. Hafta Varlık Felsefesi SA
6. Hafta Bilim Felsefesi SA
7. Hafta Felsefe ve Din SA
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Felsefe ve Estetik SA
10. Hafta Sanat Felsefesi SA
11. Hafta Taklid Olarak Sanat, Yaratma Olarak Sanat, Oyun olarak Sanat SA
12. Hafta Felsefe ve İnsan Doğası SA
13. Hafta Eğitim Felsefesi SA
14. Hafta Felsefe Eğitimi ve İnsan Hakları SA
15. Hafta Genel Tekrar SA
16. Hafta Genel Tekrar SA
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Hayata, mevcut siyasi teorilere ve genel olarak siyasi ve popüler kültüre eleştirel bakabİlme yetisi kazandırma.
ÖÇ-2Kendi toplumunun değerlerinin, yetiştiği dar grubun ve koşulların üzerine çıkabilme.
ÖÇ-3Farklılıklara toleransla yaklaşabilme yetisi kazandırma.
ÖÇ-4Hukukta gerekli olan metod ve mantıki akıl yürütme konusunda yetenek kazandırabilme.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4