Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Doğal Kaynaklar Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0285 Doğal Kaynaklar Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Doğal kaynaklar ve doğal kaynaklara uygulanan hukuk hakkında genel bilgi vermek.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Aytaç Özelçi
Asistanlar Ar. Gör. Serkan Seyhan
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. M. Aytaç Özelçi, Şirinevler Yerleşkesi, Kat 2, H202-03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, pratik çalışma ve tartışma.
Temel Kaynaklar

1. SANCAKDAR, Oğuz/US, Eser/KASAPOĞLU TURHAN, Mine/ÖNÜT, Lale Burcu/SEYHAN, Serkan, İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara 2017. 2.  AKGÜNER Tayfun/BERK, Kahraman, İdare Hukuku, Der yayınları, İstanbul 2017.  

3. Aydın Gülan, Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri, Mevzuat ve Yargı Kararları Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi, Lamure, İstanbul 2008.

Diğer Kaynaklar

1.Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr

 

2. Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr

3. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim

4. Uyuşmazlık Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, http://www.uyusmazlik.gov.tr/

5. Resmi Gazete, www.basbakanlik.gov.tr

6. Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr

7. Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Doğal kaynakların özellikleri Sözlü anlatım
2. Hafta Doğal kaynaklar hukukuna ilişkin temel kavramlar Sözlü anlatım
3. Hafta Doğal kaynaklara ilişkin tarihsel gelişim ve mevzuat Sözlü anlatım
4. Hafta Doğal kaynak niteliğinin kazanılması ve yitirilmesi Sözlü anlatım
5. Hafta Madenler Sözlü anlatım
6. Hafta Sular Sözlü anlatım
7. Hafta Ormanlar Sözlü anlatım
8. Hafta Ormanların işletilmesi Sözlü anlatım
9. Hafta Doğal kaynaklarla ilgili idareler Sözlü anlatım
10. Hafta Doğal kaynakların korunmasına ilişkin yaptırımlar Sözlü anlatım
11. Hafta Ara sınav
12. Hafta Örnek mahkeme kararı incelemesi Vaka analizi
13. Hafta Örnek mahkeme kararı incelemesi Vaka analizi
14. Hafta Örnek olay çözümü Vaka analizi
15. Hafta Örnek olay çözümü Vaka analizi
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


ÖÇ-1Doğal kaynaklar hakkında genel bilgi edinmek.
ÖÇ-2Doğal kaynaklar hukuk düzenini bilmek.
ÖÇ-3Doğal kaynakların korunmasına ilişkin hukuksal düzenlemeleri bilmek.
ÖÇ-4Doğal kaynaklar hukukuna egemen olan ilkeleri öğrenmek.
ÖÇ-5Doğal kaynaklar hukukunun genel özellikleri hakkında fikir sahibi olmak.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5