Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Uluslararası Ticaret Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0272 Uluslararası Ticaret Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Uluslararası Ticaret Hukukuna ilişkin konuları doktrin; mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar kapsamında öğretmek; mahkeme kararlarıyla birlikte sorunların ortaya çıkışı ve bu sorunların mevzuat veya milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde çözümü konularında öğrencileri bilgilendirmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar 4. sınıfa gelmiş tüm öğrenciler alabilir.
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Çağla Kandıralıoğlu Cuylan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, mahkeme kararlarının değerlendirilmesi.
Temel Kaynaklar 1) Nuray EKŞİ, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2015 .
 

2) Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Antlaşmalar, Beta Yayınevi, 12. bası, İstanbul 2017 
Diğer Kaynaklar -  Dersle ilgili olarak yazılmış kitapların ve bazı makalelerin listesi.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Uluslararası Ticaret Kavramı, Önemi ve Tarihi Gelişimi,Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar, Müesseseler ve Uluslararası Ticari Kuruluşlar SA
2. Hafta Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukukun Tayini SA/VA
3. Hafta Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Milli Mahkemeler Tarafından Çözümü SA/VA
4. Hafta Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü SA/VA
5. Hafta Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri SA/VA
6. Hafta Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri SA/VA
7. Hafta Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri SA/VA
8. Hafta Kambiyo Mevzuatı, Ara Sınav SA/VA
9. Hafta Uluslararası Banka Teminat Mektupları SA/VA
10. Hafta Uluslararası Ticarette Finansman Teknikleri SA/VA
11. Hafta Dış Ticaret Açısından Türkiye – AB İlişkileri SA/VA
12. Hafta Gümrük Rejimleri SA/VA
13. Hafta İhracat ve İthalat İşlemleri SA/VA
14. Hafta Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler SA/VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması hakkında bilgilendirilmesi
ÖÇ-2Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi hakkında bilgilendirilmesi ve uluslararası ticari davalar hakkında tecrübe kazanılması.
ÖÇ-3Uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ve teslim şekilleri konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak.
ÖÇ-4Uluslararası ticarette kullanılan belgeler ve bu belgelerin yasal dayanakları konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak.
ÖÇ-5Türkiye AB arasında gümrük birliğinin yasal dayanları ve gümrük birliğinin dış ticaret üzerindeki etkileri konularında bilgilendirilmesi.
ÖÇ-6Uluslararası Ticari Kuruluşlar ve bu kuruluşların uluslararası ticaret hukukunun oluşumuna ve gelişimine yaptıkları katkılar hakkında bilgi verilmesi
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6