Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Uluslararası Çevre Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0230 Uluslararası Çevre Hukuku 2/0/0 SA 3
Dersin Amacı
Dersin amacı, uluslararası çevre hukukunun gelişimi, temel kavramları, temel ilkeleri, kaynakları ve uyuşmazlıkların çözüm yolları konusunda öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesini sağlamaktır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Öğrencilerin ödev hazırlamaları gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Köni
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Sözlü anlatım, tartışma, vaka analizi, proje,demonstrasyon.

-
Temel Kaynaklar -

Nükhet Yılmaz Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku, İmaj yayınevi, 2009, Ankara, ISBN/Ref: 9789758752713

Lakshman Guruswamy, International Environmental Law in a Nutshell, West Publishing, 2007, ISBN:9780314180230

Diğer Kaynaklar -

Daniel Bodansky, Jutta Brunnée and Ellen Hey, The Oxford Handbook of International Environmental Law,Oxford University Press, 2008.

David Hunter, James Salzman, Durwood Zaelke, International Environmental Law and Policy (University Casebook Series), 2006.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Uluslararası çevre hukukunun kapsamı ve gelişimi SA
2. Hafta Küresel çevre sorunları ve iklim değişikliği SA
3. Hafta İnsan faaliyetleri ve küresel ekosistem ile ilişkisi; teknoloji, popülasyon, tüketim SA
4. Hafta Ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma SA, VA
5. Hafta BM Çevre Programı, Stockholm Deklarasyonu, Rio Deklarasyonu, Gündem 21 SA, P
6. Hafta BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü SA, VA, P
7. Hafta Çevre hukuku ile ilgili temel ilkeler SA, VA, P
8. Hafta Çevrenin korunması konusunda devletin sorumluluğu SA, VA, P
9. Hafta Deniz kirliliği ile mücadele konusunda temel kaynaklar SA, P
10. Hafta Diğer kirlilik türleri ile mücadele konusunda temel kaynaklar SA, P
11. Hafta Çevre kirliliği ile mücadele konusunda faaliyet gösteren uluslararası kurumlar SA, P
12. Hafta Çevre korunması ile ilgili kurallara uyulmasının sağlanması konusundaki mekanizmalar SA, VA, P
13. Hafta Çevre hukuku ile ilgili uluslararası mahkeme kararlarının incelenmesi VA, P
14. Hafta Çevre hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm yolları SA, VA, P
15. Hafta Sınav haftası
16. Hafta Sınav haftası
17. Hafta Sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Final 1 50


ÖÇ-1Uluslararası çevre hukukunun kapsamı ve gelişimi konusunda bilgi sahibi olunması
ÖÇ-2Bölgesel ve küresel çevre sorunları konusunda bilgi sahibi olunması.
ÖÇ-3Uluslararası çevre hukukunun kaynakları, temel kavramları ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi olunması, yorum ve değerlendirme yapılabilmesi.
ÖÇ-4Çevre ile ilgili ihlallerde sorumluluk konusunda bilgi sahibi olunması, yorum ve değerlendirme yapılabilmesi
ÖÇ-5Uluslararası çevre hukukunda uyuşmazlıkların çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olunması
ÖÇ-6Çevre korunması konusundaki ulusal ve uluslararası kurumların faaliyetleri ve görevleri konusunda bilgi sahibi olunması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6