Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Viktimoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0222 Viktimoloji 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrenciye suç mağdurunu psikolojik, sosyal ve hukuksal boyutlar arasındaki ilişkiler kapsamında inceleme becerisini kazandırmak.
Ön Koşullar 3., 5. ve 7. Yarıyıllardan Ders Alabilen Öğrenciler Seçilebilir
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.iur. Özdem Özaydın
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 15:00-17:00, Şirinevler Yerleşkesi, Hukuk Fakültesi B1 Kat Amfi 1
Görüşme Saatleri ve Yeri Yard. Doç. Dr. iur. Özdem Özaydın, Çarşamba: 11:00-12:00, Şirinevler Yerleşkesi, Hukuk Fakültesi, 6. Kat (CEHAMER). No: H-611-01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma.
Temel Kaynaklar -Sokullu-Akıncı, Füsun, Viktimoloji, Beta Yayınları, 3. baskı, İstanbul 2016 
Diğer Kaynaklar  

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Viktimoloji Kavramı ve Tarihçesi, Viktimolojinin Kriminoloji ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi (SA)
2. Hafta Viktimolojide Mağdur Tipolojisi (Genel Olarak, Cinsel Suç Mağdurları, Aile İçi Şiddet Mağdurları) (SA)
3. Hafta Viktimolojide Mağdur Tipolojisi (Çocuk İstismarı Mağdurları, Yaşlı İstismastı Mağdurları), Viktimolojik Açıdan Fail Tipolojisi (SA)
4. Hafta Mağdurun Suça Yol Açması ve Mağdur Riski (SA)
5. Hafta Mağdursuz Suç Failleri ve Viktimoloji, Gizli Kalmış Suçluluk ve Viktimoloji (SA)
6. Hafta Mağdurun Suç Öncesi Korunması (Genel Olarak, Suçun Önlenmesi ve Olası Mağdurların Polisçe Korunması) (SA)
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Mağdurun Suç Öncesi Korunması ( Olası Cinsel Suç Mağdurlarının Korunması ve Megan Yasaları) (SA)
9. Hafta Mağdurun Suç Öncesi Korunması( Suçun Önlenmesinde Kişilerin Katkıları, Suçun Önlenmesinde Üçüncü Kişilerin Rolü) (SA)
10. Hafta Mağdurun Suç Öncesi Korunması (Mükerrer Mağduriyet ve suçun Önlenmesi), Mağdurun Suç Sonrası Korunması ve Mağdur Hakları ( Mağdur Hakları ve Şüpheli veya Sanık Hakları İkilemi, Genel Olarak Mağdurun Suç Sonrası Sıkıntıları) (SA)
11. Hafta Mağdurun Suç Sonrası Korunması ve Mağdur Hakları (Mağdurda Suç sonrası Oluşabilecek Hastalıklar ve Sendromlar, Mağdurun Suç Sonrası Kişisel Sorunları Mağdurun Terapisi) (SA)
12. Hafta Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları (Genel Olarak) (SA)
13. Hafta Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları (Mağdur ve Polis, Mağdura İlişkin Bilgilendirme) (SA)
14. Hafta Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları (Mağdur ve Giderim, Mağdurun dinlenilmesi, Mağdurun Güvenliğinin Korunması) (SA)
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1ÖÇ 1. Genel Olarak Viktimoloji Kavramı ve Tarihçesi Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Sağlamak.
ÖÇ-2ÖÇ 2. Viktimolojinin Kriminoloji ve Diğer Bilim Dallarıyla İlişkileri Konusunda bilgi Sahibi Olmasını Sağlamak.
ÖÇ-3ÖÇ 3. Mağdur Tipolojisi Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
ÖÇ-4ÖÇ 4. Mağdurun suça Yol Açması ve Mağdur Riski Konusunda Bilgi Sahibi Olmak
ÖÇ-5ÖÇ 5. Mağdursuz Suç Failleri ve Gizli Kalmış Suçluluk ile Viktimoloji Arasındaki İlişkileri Kavrama Becerisini Edindirmek.
ÖÇ-6ÖÇ 6. Mağdurun Suç Öncesinde ve Suç Sonrasında Korunması ve Mağdur Hakları Konusunda Bilgi Edinmesini Sağlamak.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6