Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Taşıma Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0273 Taşıma Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Türk Hukukunda 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu m.850 ile m.930 arasında “Taşıma İşleri” düzenlenmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu; deniz, demiryolu ve havayolu taşıma işleri ile posta idaresi kapsamı dışında kalan taşımalara uygulanacak hükümleri içermektedir. Türkiye’de taşıma ve ulaşım hizmetlerinin büyük bir kısmının karayolu ile gerçekleştirildiğinden, taşıma hukukunun genel prensiplerini öğrenmesini sağlamak, taşıma hukukuyla ilgili uygulamada karşılaşılacak sorunları çözüm yeterliliğini kazandırmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Muharrem Tütüncü
Asistanlar Yrd. Doç. Dr. Muharrem TÜTÜNCÜ
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Muharrem TÜTÜNCÜ 14:00 / 16:00, Perşembe 14:00/16:00, H-404 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü Anlatım ve Uygulama (Pratik Çalışma)
Temel Kaynaklar -
1.   Hüseyin Ülgen, Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 1988.
2.   Sabih Arkan, Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu,Ankara,1982
3. Alihan Aydın, CMR'ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul 2006.
Diğer Kaynaklar - CMR (Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Antlaşma), 6702 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler ve Pratik Çalışmalar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Taşıma hukukunun kaynakları, Mevzuat, Taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümler, Ulusal ve uluslar arası düzenlemeler SA
2. Hafta Taşıma sözleşmesi-Kuruluşu-Çeşitli Ayrımlara Göre Taşıma SA
3. Hafta Taşıma sözleşmesinin tarafları ve ilgilileri SA
4. Hafta Taşıma senedi; düzenleniş biçimi, ispat gücü SA
5. Hafta Taşıyıcının hakları ve borçları SA, VA
6. Hafta Eşyanın teslim alınması ve teslim edilmesi; teslim engelleri, taşıma engelleri SA, VA
7. Hafta Taşıyıcının sorumluluğu SA, VA
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Eşyayı bakım ve gözetim sorumluluğu (Zıya ve hasardan doğan sorumluluk) SA, VA
10. Hafta Taşıma süresinin aşılmasından dolayı taşıyıcının sorumluluğu ve diğer sorumluluk halleri SA, VA
11. Hafta Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması-Sorumluluktan kurtulma halleri SA, VA
12. Hafta Taşıyıcının ödeyeceği tazminatın kapsamı SA, VA
13. Hafta Gönderen/gönderilenin hakları ve borçları SA, VA
14. Hafta Taşıyıcıya karşı açılacak davalarda ispat yükü-Zamanaşımı SA, VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Taşıma sözleşmesinin unsurlarını tanır, bu kapsamda öncelikle sözleşmenin taraflarını, bunun yanı sıra diğer ilgilileri, aracıları ve yardımcıları nitelemek için gereken bilgilere sahip olur.
ÖÇ-2Taşıma sözleşmesine uygulanacak hükümleri ve bu hükümlerin uygulanma sırasını, genel ilke ve kavramları öğrenir ve somut olaylara uygulayabilir.
ÖÇ-3Taşıma hukukuna ilişkin çeşitli uluslar arası sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olur, özellikle CMR sistemi hakkında detaylı bilgiye sahip olarak, diğer sözleşmelerden ayırt edebilir.
ÖÇ-4Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin kurallar hakkında bilgi sahibi olur ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan taşıyıcının hak ve yükümlülüklerini değerlendirebilir
ÖÇ-5Taşıma hukukuyla ilgili gündeme gelen sorunları ayırt edebilecek bilgi ve değerlendirme yeteneğine sahip olur
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5