Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İnsan Hakları Hukuku (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK8109 8 İnsan Hakları Hukuku (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Dersin amacı, uluslararası düzeyde koruma altına alınmış olan insan haklarının uluslararası yargı kararları ışığında ayrıntılı biçimde öğretilmesidir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar -Derse devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin ödev hazırlamaları gerekmektedir. Başarı notu takdir edilirken, final sınavından 50 puan alamayan öğrencilerin hazırladıkları ödevler değerlendirmeye alınmayacak ve ders başarı notu, yalnızca final sınavından aldıkları puan gözönüne alınarak belirlenecektir.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 13.00-14.45 AMFİ V
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Salı -Çarşamba 13.00 - 14.00, Şirinevler Yerleşkesi, 3. KAT, H-303
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, vaka analizi, karar inceleme
Temel Kaynaklar -Tezcan/Erdem/Sancakdar/Önok, İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara 2016
Diğer Kaynaklar  -Tezcan/Erdem/Sancakdar, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2005

- Münci Kapani, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları,Bilgi Yayınları, 4. Baskı, Ankara 2011
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İnsan Hakları Kavramı, Türleri SA
2. Hafta İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri, Uygulanma Kuralları SA, VA
3. Hafta Yaşam Hakkı SA, VA
4. Hafta İşkence Yasağı SA, VA
5. Hafta Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırılma Yasağı, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı SA, VA
6. Hafta Adil Yargılanma Hakkı SA, VA
7. Hafta Suçta ve Cezada Kanunilik, Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması, Konut Dokunulmazlığı SA, VA
8. Hafta Din ve Vicdan Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü SA, VA
9. Hafta Haberleşme Özgürlüğü, Basın ve Kitle Haberleşme Özgürlüğü, Örgütlenme Özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı SA, VA
10. Hafta Etkili Başvuru Hakkı, Ayrımcılık Yasağı, Mülkiyet Hakkı, Eğitim ve Öğrenim Hakkı SA, VA
11. Hafta Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı, Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü SA, VA
12. Hafta Bilim ve Sanat Özgürlüğü, Toplu İş Sözleşmesi Hakkı, Grev ve Lokavt Hakkı, Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları, Çevre Hakkı, Sosyal Güvenlik Hakkı, Vatandaşlık Hakkı SA, VA
13. Hafta Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Mülteci Hakları, Azınlık Hakları SA, VA
14. Hafta Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği ve Sınırlanması SA
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Bir hukuka aykırılığın herhangi bir insan hakkını ihlal edip etmediğini tespit etmek
ÖÇ-2Bir insan hakkı ihlali söz konusu olduğunda ulusal ve uluslararası düzeyde izlenecek yolları tanımlamak
ÖÇ-3Uluslararası insan hakları mekanizmalarının kararlarını eleştirel bir bakışla tartışmak
ÖÇ-4İnsan haklarına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmek
ÖÇ-5Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru dilekçesi yazmak
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5