Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İdari Yargı II (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK8108 8 İdari Yargı II (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Dersin amacı, idari yargıda yürütmenin durdurulması yolu hakkında fikir edinmek, idarenin mali sorumluluğuna gitme usullerini öğrenmek, idari yargıda başvurulan kanun yolları hakkında bilgi edinmek, idari yargıda başvurulan medeni usul hukuku kurumları hakkında bilgi edinmek ve AİHM'de çözülen idari uyuşmazlıklar hakkında fikir edinmektir.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Önceden edindiği temel hukuk bilgisi
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Aytaç Özelçi
Asistanlar Ar. Gör. Serkan Seyhan
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 12.00-13.45, Hukuk Fakültesi Amfi IV
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. M. Aytaç Özelçi, Şirinevler Yerleşkesi, Kat 2, H202-03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü anlatım, soru-cevap şeklinde tartışma, örnek olaylar verme (vaka analizi), mahkeme kararına konu olmuş idari uyuşmazlıklardan derleme pratik çalışmalar yapmak.
Temel Kaynaklar

- A. Şeref Gözübüyük, "Yönetsel Yargı", Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.

- Gürsel Kaplan, "İdari Yargılama Hukuku", Ekin Yayınları, Bursa, 2017.

- Ramazan Çağlayan, "İdari Yargılama Hukuku", Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.

- A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, "İdare Hukuku Cilt 2, İdari Yargılama Hukuku", Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.

- Bahtiyar Akyılmaz, Cemil Kaya, Murat Sezginer, "İdari Yargı Mevzuatı", Seçkin, Ankara, 2017.

- Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Mustafa Aytaç Özelçi, Elif Altınok Çalışkan, Sakine Nilüfer Bilgin, Serkan Seyhan, "İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı", Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.

Diğer Kaynaklar - http://www.danistay.gov.tr 

- http://www.anayasa.gov.tr

- http://www.basbakanlik.gov.tr

- http://www.adalet.gov.tr

- http://www.yargitay.gov.tr

- http://www.echr.coe.int

- http://www.kazanci.com.tr

- http://www.idarehukuku.net

- http://www.idare.gen.tr
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yürütmenin durdurulması Sözlü anlatım
2. Hafta İdarenin mali sorumluluk sebepleri Sözlü anlatım
3. Hafta Tam yargı davasının önkoşulları Sözlü anlatım
4. Hafta Tam yargı davasında görev-yetki Sözlü anlatım
5. Hafta Tam yargı davalarında önkarar Sözlü anlatım, vaka analizi.
6. Hafta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve tazminat uygulaması Sözlü anlatım, vaka analizi.
7. Hafta İdari yargıda delil teorisi Sözlü anlatım, vaka analizi.
8. Hafta İdari yargıda bilirkişilik Sözlü anlatım, vaka analizi.
9. Hafta AİHM ve idari uyuşmazlıklar Sözlü anlatım, vaka analizi.
10. Hafta İtiraz Sözlü anlatım, vaka analizi.
11. Hafta Temyiz Sözlü anlatım, vaka analizi.
12. Hafta Karar düzeltme Sözlü anlatım, vaka analizi.
13. Hafta Yargılamanın yenilenmesi Sözlü anlatım, vaka analizi.
14. Hafta Kanun yararına temyiz Sözlü anlatım, vaka analizi.
15. Hafta Açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi Sözlü anlatım, vaka analizi.
16. Hafta Tekrar Sözlü anlatım, vaka analizi.
17. Hafta Dönemsonu sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Kısa sınav(lar) 1 2
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 2
Derse Devam / Katılım 10 1
Final 1 95


ÖÇ-1İdarenin mali sorumluluğuna gitme usulü hakkında bilgi edinir.
ÖÇ-2İdari yargıda tazminat uygulamasını bilir.
ÖÇ-3İdarenin sorumluluk türleri hakkında bilgi edinir.
ÖÇ-4İdari yargıda tüketilebilecek idari ve yargısal başvuru usulünü öğrenir.
ÖÇ-5Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen idari uyuşmazlıkları öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5